Alois Jirásek

11. dubna 2007 v 20:53 |  Čtenářský deník
o autorovi, rozbor děl F.L.Věk, Psohlavci a Filozofská hostorie

Alois Jirásek
(23.8.1851 -12.3.1930)

Narodil se v Hronově u Náchoda, zemřel v Praze. Významný historický romanopisec a povídkář, představitel vyvrcholení národně-obrozenecké prózy, zakladatel českého realistického románu, autor histo-rických a pohádkových her a dramat ze soudobé spol. Studoval na německém gymnáziu v Broumově, poté pokračoval na českém v Hradci Králové. Poté studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako středoškolský profesor (Litomyšl, Praha) a jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. Po válce byl krátkou dobu senátorem, více se však politice nikdy nevěnoval.
Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé, jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Jeho romány nejsou monografické, jejich hrdinou není jedna postava, ale lid typizovaný několika postavami, které ztělesňují názory a postoje rozsáhlého lidového kolektivu. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid. Je také zakladatelem novodobé historičnosti prózy - po vzoru Dpstojevského propaguje znalost pramenů, dobově věrohodné postavy a autentičnost míst a jazyka.

Jeho díla lze rozdělit dle období:
Doba husitská :
Mezi proudy (1887-90), Proti všem (1893), Bratrstvo (1899-1908), V cizích službách, Husitský král
Doba pobělohorská :
Skály (1886), Temno (1913-15), Psohlavci (1887), Skaláci
Doba národního obrození :
F.L.Věk (1888-1906), Filozofská historie (1878)
literatura pro mládež : Z Čech až na konec světa (1888)
Staré pověsti české (1894)
historická dramata : Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé
pohádkové drama : Lucerna (1905)
Psohlavci
Historický román,pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších děl Aloise Jiráska, popisující lidský boj proti bezpráví a nespravedlnosti.
Děj: Příběh vypráví o osudech lidí žijících na Chodsku. Odtud je i název knihy, neboť Chodové měli na své vlajce zobrazenu psí hlavu. Chodové střežili česko - německé hranice a měli řadu výsad.Byli svobodníky, bez robot a žili v míru a spokojenosti, dokud nepřišla bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka. Poté Chodové spadají do zástavy Lammingerovi. Nepodřídili se a v důvěře v císaře se dlouho bránili nevolnictví. Spoléhali na majestáty českých králů, které tajně uschovali u matky Jana Sladkého Koziny. Ten se prvních sporů neúčastnil, jeho žena Hančí ho držela doma u rodiny. Jana zamrzí, když vycítí nedůvěru i vůči sobě. Svou reputaci si upevní, když se spolu s Matějem Přibkem a dudákem Jiskrou postaví panským pacholkům a je i poraněn při obraně lípy. Jsou za to kyrysníky jati a odvlečeni na Trhanovský zámek. Lomikarovi slídiči zatím objeví majestáty, které zámecký pán před odbojníky zničí. Dva nejdůležitější však Kozinova matka ukryla a s nimi se do Vídně za císařem vydává delegace, kde jsou přijati, což je povzbuzuje v odporu. Svou mocí, úplatky a stížnostmi Lomikar docílí, že je Chodům z Vídně i z Prahy uloženo mlčení a povinnost robotní. Ortel je pak přečten před shromážděním Chodů na Trhanovském zámku, proti němuž ostře vystoupí Kozina. Novou chodskou petici postoupila Vídeň Praze a mluvčí Chodů zde jsou uvězněni.
Doma zatím vypuká povstání vojensky potlačené. Drženi v kládách, o hladu, někteří zástupci Chodů se pokoří. Hrubý a Kozina ne. Trest zněl na rok žaláře, ale Lomikar si vynutil pro Kozinu trest oběšením. Hrubý zatím útrapami zemřel. Veřejná poprava konána 28.11.1695 v Plzni. Dne 2.11.1696 ranila Lomikara při snídani mrtvice. Chodové to chápali jako boží trest. Podle vzniklé pověsti zve i v románu Kozina Lomikara do roka a do dne na boží soud.
Hlavni postavy: Jan Sladký Kozina - bojovník za práva Chodů, dobrý řečník, smělý, uvážlivý, nesmlouvavý, čestný
Maxmilián Lamminger, svobodný pán z Albenreuthu (Lomikar) - zástupce vrchnosti, tyran, zlý, bezcitný
Vedlejší postavy: Jiskra Řehůřek - dobrý přítel Koziny, dudák, veselý, laskavý
Kozinova matka - hrdá, čestná a statečná žena
Kozinova žena Hana - starostlivá, úzkostlivá, milující
Kozinovi děti Hanálka a Pavlík
Matěj Přibek - praporečník, typický obraz Choda, síla povahy, houževnatost, nepoddajnost, statečnost
Kozinovi spojenci : rychtář Draženovský Kryštof Hrubý, Adam Ecl (Čtverák), rychtář Syka, mladý Šerlovský, Pajdar pocínovský, Brychta Postřekovský - všichni
odvážní bojovníci a zastánci chodských práv
Prostředí: Chodsko (na pomezí Čech a Bavorska), Domažlice, vesnice Oujezd, 17. století, doba pobělohorská
Kompozice: Jirásek pracuje metodou kontrastu (kladná a záporná postava)
Časový plán: Chronologicky
Jazyk: Tradiční románová koncepce, Chodské nářečí (v přímé řeči) Tímto nářečím se mluvilo v polovině 17. stol. A vyznačuje se, že některá slova začínají písmenem "H" například : "Hyň se ukáže…" , "Ha proč jsi bul hu mámy?" nebo "Pan krajský hejtman to huďáli, chutě pote, hin do dvora."
Archaismy : sudeň (police), rochce (rokle), puklař (dudák), lajb (vesta), kudlata (štěňata)
Historismy : bírdovna (= druh vězení), hejčedlo (plátěná čtyřrohá plachta v níž se děti kolébají)
Lidové výrazy
Hlavní myšlenka: Realistický obraz skutečné historické události, vzor statečnosti, odbojnosti, bojproti bezpráví. (V době prvního vydání toto dílo vzbudilo neobyčejný rozruch a silně pozvedlo vlastenecké cítění a hrdost českého lidu)

F.L.Věk - I.díl
F.L.Věk je pentalogie (historická románová kronika), zobrazují období v Čechách od 60. let 18. století do 20. let devatenáctého století, v níž některé postavy jsou fiktivní a některé skutečné (Hek - kupec, Thám, Hněvkovský, Dobrovský, Vydra, Mozart, Josef II., …). Děj je členěn chronologicky podle historický událost, vedle je postaven popis hrdinů, který je začleněn do jejich životního prostředí a problémů (studentsvo, střední vrstvy, divadlo, problém germanizace). Líčení je objektivní, ale často idealizované tak typicky pro Jiráska.
Děj: F.L.Věk je narozen v Dobrušce, která je česká - neovládá ji němčina a Věk vyrůstá spořádaně; jeho otec dodržuje staré zvyky a je spořádaný katolík. V tomto městě se Věk seznamuje se starým Žalmanem, který přechovává zakázané české knihy a také s Havránkem, dobrým a laskavým vesnickým učitelem.
Díky svému talentu se František dostane do Prahy, kde se vzdělává v benediktinském klášteře jako zpěvák. V klášteře se potkává např. i Josefa II. a čte zakázané knih, seznámí se s knihovníkem Matyášem, kterému náhodou zachrání život. Po zrušení kláštera se dostává do víru města Věkova náklonnost k hudbě a k divadlu mu zabere hodně času, díky ní si ale může přivydělávat jako učitel hry na housle ve francouzské rodině Butteauvých, která v Praze žije. Do své žačky, němé Pauly, se i nešťastně zamiluje. Paula však miluje Václava Thama, který je Františkovým přítelem a rádcem.
Po nezdárném pokusu prosadit se v opeře a v lásce k Paule se Věk vrací znovu do Dobrušky, kde pomáhá svému otci.
Hlavnípostava: F.L.Věk - upřímný, věrný, chytrý, nadaný, společenský, přátelský a zvědavý
Vedlejšípostavy: Žalman - podivínský, uzavřený, truchlící, dobrosrdečný, věrný, hrdý
Paula - mladá, pohledná, chytrá, milá, věrná
Matyáš - starý, nepřívětivý, zodpovědný a přátelský
Václav Thám - chytrý milý mladík, vlastenec
Prostředí: Děj se odehrává převážně v Dobrušce a v Praze
Časovýplán: Chronologicky
Jazyk: Spisovný se zastaralými výrazy a syntaxemi. Přechodníky a přímá řeč. Jeden vypravěč.
Hlavnímyšlenka: Autor se snaží přiblížit čtenáři tehdejší společnost a její poměry. Kritika minulé společnosti, vyzdvihuje umění člověka sžít se se společností, konat dle vlastního uvážení a odvážně překonat problémy. Pozitivní pohled na vlastenectví a lásku k jazyku a historii.
Filozofská historie
Svým vznikem spadá tato novela do rané Jiráskovy tvorby, ovšem svou historickou věrohodností a pro-pracovanou historičností je z těchto ranných prací nejzralejší a nejvyspělejší.
Děj se odehrává kolem revolučního roku 1848, kdy se Čechy nachází pod vládou Metternicha v Litomyšli. Maloměsto je ideálním prostředím pro vykreslení revolučního hnutí na obyčejných lidech. Jiráskovy sympatie patří těm, kteří jsou nositeli zdravě průbojného mládí, chápe studentské poslání v širších souvislostech národního a sociálního zápasu. Tak se do novely dostává i celá atmosféra studentského života, v němž si studenti dřinu, hlad a nedostatek prostředků kompenzují veselím, milostnými zápletkami a nepoddajným svobodomilným duchem. Zachycuje litomyšlskou mládež v době, kdy byla v celé Evropě revoluce. V této povídce se ale setkáváme s dvojí revolucí. Ta první se vede mezi lety 1847-1848 za svobodu českého národa a ta druhá se děje právě na gymnáziu - litomyšlské gymnázium bylo tehdy šestileté s dvouletou nástavbou filozofie, ideální místo pro rozvoj nových myšlenek a pokrokovosti.
Autor v povídce vykresluje výrazné typy lidí, které mohl zobrazit na základě vlastních zkušeností - toto úsilí charakterizovat je právě jedním z hlavních důvodů úspěchu tohoto díla. A tak se seznamujeme se čtyřmi studenty filozofie - navzájem velmi odlišnými typy Vavřenou, Frybortem, Špínou a Zelenkou. Tito reprezentují směs studentských typů a tak poskytují dost prostoru pro vnitřní diferenciaci metodou kontrastu. Vavřena, upřímný vlastenecky zapálený, odvážný, sympatický a inteligentní mladík je protikladem Špíny, zakřiknutého, nepříliš hezkého ani sebevědomého nerudy, kterému se na paty lepí smůla. Frybort je živý, otevřený, pohodlný, bezstarostný až lehkomyslný rozervaný student a vlastenec. Jeho pravým opakem je Zelenka, uzavřený a pilný, mlčenlivý, nespolečenský mládenec. Frybort i Špína jsou zamilováni do Márinky, Špína je ale příliš nesmělý, aby jí lásku vyznal. Vavřena stojí v čele studentského odboje a chodí s vlastenkou Lenkou, pěstounkou pana Roubínka. Všichni tito studenti bydlí u slečny Elis, která o ně pečuje jako o vlastní a přeje jim vše dobré.
Na prvního máje 1847 studenti opět chystají slavnosti "majáles", ale vedení školy je tentokrát zakázalo. Studenti se vzbouří a přes zákaz slavnost uskuteční. Posléze mají být potrestáni, ale naštěstí se za ně přimluví profesor German a hlavně vlivný hrabě George, proto je trest mine. V kontrastu k těmto dvěma chápavým mužům pozorujeme učitele náboženství (katechetu), který je konzervativec a studenty nenávidí pro jejich vzpurnost.
Studenti skládají zkoušky, které zvládnou dobře, bohužel mimo Špínu, který propadne. Odmítá opakovat ročník a nešťastně zamilován odchází do kláštera. Na jaře roku 1848 probíhá v Litomyšli bouřlivé "jaro národů" - studenti vytvoří vlastní gardu v čele s Vavřenou a Frybortem. Když propukne revoluce v Praze, Frybort s Vavřenou odchází do ohniska bojů na barikádách. Tam se potkají se Špínou, který nakonec umírá na následky zranění. Po potlačení revoluce chlapci utíkají z Prahy - po návratu si Frybort vzal Márinku a převzal po otci statek na Hané, Vavřena se stal lékařem a oženil se s Lenkou.
Všechny peripetie studentů jsou vylíčeny s láskou a pochopením a Jirásek si našel prostor i pro satiru a kritiku směšných figurek měšťáků jako je vdova Rollerová nebo aktuár Roubínek a rodinou. Tohoto konzervativního, nechápavého, zpátečnického strašpytla Jirásek vtipně karikuje ve chvílích, kdy se Roubínek snaží číst Máchův Máj, nebo když je povolán do služby a oddíle. V něm je typická postava prorakouského úředníčka metternichovy éry, která je tak historicky ojedinělá, protože takovéto figury mohly vzniknout pouze během absolutismu.
Jazyk je zastaralý, archaický především syntaxemi, osahuje jak archaismy a němčinu pro podporu autentičnosti, tak historismy (aktuár, piarista). Poetické výrazy a slovní spojení. Kultivovaný, spisovný a čistý.
Díky výběru blízké historie (30 let zpět z pohledu Jiráska) a revolučního tématu mohl Jirásek vyjádřit názor a myšlenku příběhu - obdiv a souhlas s revolučním hnutím, kritika měšťanů, láska a pochopení pro studentský život.
"Skonává se historie filosofská, sepsaná pro milou památku starým a pro potěšení mladých, které aby hojné bylo, autor té kroniky rád sobě přeje a žádá."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (487)
Zobrazit starší komentáře

401 Spencertub Spencertub | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:46 | Reagovat

Все о моде, красоте и здоровье женщин читайте на сайте <a href=http://juliy.info/>juliy.info/</a>

402 Fvthscruise Fvthscruise | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:38 | Reagovat

cash now
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a>
bad credit same day payday loan
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a> ’

403 StevenFlils StevenFlils | E-mail | 29. září 2017 v 3:04 | Reagovat

Дженерик дапоксетин является аналогом дапоксетина <a href="http://edru.helpstoyak.life/indiyskie-dzheneriki/dapoksetin-kupit-v-apteke-voronezh.php">дапоксетин купить в аптеке воронеж</a>   Он не отличается сквозь оригинала ни составом, ни свойствами, впрочем стоит гораздо дешевле. Благодаря дапоксетину мужчина способен продлить свое услада и весь удовлетворить партнершу, сколько существенно повышает его самооценку, наделяет уверенностью в мужской силе, избавляет через нервозности и повышает настроение.
Создан дело в Германии, изготовляется в Индии. Интересно, сколь производился дапоксетин, дабы продавать пациентов после депрессии. С этой целью он предварительно и использовался. Только со временем были замечены его уникальные свойства, позволяющие продлевать сексуальный контакт и копаться наступление семяизвержения и оргазма.
В 2006 году к помощи <a href="http://viagra.helpstoyak.life/prodazha-dzhenerika-sialis/dzhenerik-sialis-kaluga.php">дженерик сиалис калуга</a>  дапоксетина в борьбе с преждевременной эякуляцией стали прибегать жители Западной Европы и Америки. С недавних пор появилась мочь дапоксетин покупать.
Действующим веществом лекарства является дапоксетин <a href="http://edru.helpstoyak.life/dzhenerik-sialis/sialis-kupit-v-cherepovtse.php">сиалис купить в череповце</a> .
Выпускается изделие в таблетках соразмерно 60 миллиграмм активного вещества в каждой. В одном блистере содержится 10 таблеток.
Таблетки дапоксетин предназначены предварительно только дабы молодого поколения, <a href="http://viedru.helpstoyak.life/vizarsin-kupit/viagra-kupit-buzuluk-vikipediya.php">виагра купить бузулук википедия</a>  так как в раннем возрасте преждевременной эякуляцией страдает контингент дальнейший человек.

404 Febbcruise Febbcruise | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:38 | Reagovat

payday cash advance loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a>
guaranteed personal loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a> ’

405 Febbcruise Febbcruise | E-mail | Web | 30. září 2017 v 20:47 | Reagovat

bad credit personal loan
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance loans</a>
small payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

406 FvteEnfose FvteEnfose | E-mail | Web | 30. září 2017 v 20:56 | Reagovat

debt reduction services
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loans online</a>
payday loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans online</a> ’

407 Voldemdug Voldemdug | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:57 | Reagovat

cialis pro sconto

      <a href=http://buycialishgonline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">cialis online</a>

    generico cialis

408 DanielFlich DanielFlich | E-mail | 1. října 2017 v 3:00 | Reagovat

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=dnxmoWu8tEY>Видео. Важно! Ламинин спасает там, где медицина Бессильна. Лекарства убивают</a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2mt>Единственный в мире Продукт для восстановления Здоровья. Начинается там, где медицина закончилась. Самая низкая цена. Самое высокое качество</a>

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=vNvLAQXbBBo>Работа в партнерке с единственным в мире продуктом для восстановления здоровья - платит до 35%. Нет оплаты за вход.Нет обязаловки покупать продукт. Нет никаких расходов. Но как по мне, так сам продукт в 1 000 000 раз важнее</a>

409 Voldemdug Voldemdug | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:39 | Reagovat

my experience with cialis

      <a href=http://buycialishgonline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">cialis</a>

    cialis billig preis

410 RickyPhefe RickyPhefe | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:42 | Reagovat

Все о моде, красоте и здоровье женщин читайте на сайте <a href=http://rusbetonplus.ru>rusbetonplus.ru</a>

411 Drbecassept Drbecassept | E-mail | Web | 2. října 2017 v 5:13 | Reagovat

viagra oral jelly - http://viagraoplws.com/
generic viagra india <a href="http://viagraoplws.com/">online viagra</a> ’

412 Ahzledug Ahzledug | E-mail | Web | 2. října 2017 v 16:32 | Reagovat

donde comprar cialis venezuela

      <a href=http://buycialishnonline.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis</a>

    cialis available canada

413 Ahzledug Ahzledug | E-mail | Web | 2. října 2017 v 23:03 | Reagovat

cialis en 24 horas

      <a href=http://buycialishnonline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis online</a>

    very cheap cialis uk

414 reneqc11 reneqc11 | E-mail | Web | 3. října 2017 v 0:36 | Reagovat

Blog with daily sexy pics updates
http://asslick.photo.erolove.in/?entry-teagan
bangbros - monsters of cock - kiki daire building a wind powered car for school project wrinkle free mens shirt new richmond high schoolo milf licker vids

415 Jeffreybub Jeffreybub | E-mail | Web | 3. října 2017 v 0:48 | Reagovat

<a href=http://www.dongpengvideo.es/puma-alexander-mcqueen-2017-189.html>Puma Alexander Mcqueen 2017</a>

416 Ahzledug Ahzledug | E-mail | Web | 3. října 2017 v 4:51 | Reagovat

cialis 40 mg online

      <a href=http://buycialishnonline.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis cheap</a>

    how long before take cialis

417 JtnbAgella JtnbAgella | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:33 | Reagovat

cash loan
<a href="https://paydayloamec.com/">cash advance online</a>
loans no credit check
<a href=https://paydayloamec.com/>pay day loans</a> ’

418 Ahzledug Ahzledug | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:34 | Reagovat

cialis soft usa

      <a href=http://buycialishnonline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">buy cialis</a>

    achetez en ligne cialis 20 mgs

419 Ahzledug Ahzledug | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:21 | Reagovat

try it cialis canada 5mg

      <a href=http://buycialishnonline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">buy cialis</a>

    non generic cialis prices

420 FwjjEnfose FwjjEnfose | E-mail | Web | 3. října 2017 v 22:43 | Reagovat

1500 payday loan guaranteed
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans online same day</a>
credit card debt consolidation
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loans</a> ’

421 Gerfddug Gerfddug | E-mail | Web | 4. října 2017 v 13:17 | Reagovat

viagra shops bangalore

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">buy viagra</a>

    viagra song

422 Messdug Messdug | E-mail | Web | 4. října 2017 v 18:02 | Reagovat

viagra kaufen gegen rechnung

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra generic</a>

    viagra for men in hyderabad

423 Messdug Messdug | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:12 | Reagovat

rezept free viagra

      <a href=http://cheapviagralks.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra online</a>

    viagra cialis levitra compare

424 Gerfddug Gerfddug | E-mail | Web | 4. října 2017 v 20:34 | Reagovat

farmacia di viagra pfizer

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra online</a>

    efectos viagra dosis

425 Gerfddug Gerfddug | E-mail | Web | 4. října 2017 v 22:17 | Reagovat

online viagra and cialis

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">buy viagra</a>

    viagra soft drugs

426 DavidFef DavidFef | E-mail | Web | 4. října 2017 v 23:00 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://malipuz.ru/>malipuz.ru</a>

427 Gerfddug Gerfddug | E-mail | Web | 5. října 2017 v 0:41 | Reagovat

viagra shops bangalore

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    viagra how to

428 Gerfddug Gerfddug | E-mail | Web | 5. října 2017 v 3:01 | Reagovat

viagra drug in fr pharmacy

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">buy viagra online</a>

    qual preco do viagra generico

429 Debxassept Debxassept | E-mail | Web | 5. října 2017 v 6:31 | Reagovat

buy viagra new york - http://sexviagen.com/
viagra prescriptions <a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

430 VbwgxEmerse VbwgxEmerse | E-mail | Web | 5. října 2017 v 6:31 | Reagovat

calculate interest loan - https://paydayllae.com/
online loan <a href=https://paydayllae.com/>best payday loans</a> ’

431 CarolJeods CarolJeods | E-mail | Web | 6. října 2017 v 17:11 | Reagovat

<a href=http://handbagdeals.us/>http://handbagdeals.us/</a> Unsaniat

432 marinald4 marinald4 | E-mail | Web | 7. října 2017 v 10:27 | Reagovat

Started up to date cobweb stand out
http://muslim.clit.pornpost.in/?entry.emerson
assyrian era مواقع abu-shamala arasiyal

433 RoundOnnix RoundOnnix | E-mail | Web | 7. října 2017 v 14:34 | Reagovat

Whats up best friends
I apologize if I create off-topic
But I recently had to discover a detailed article about easy methods to create essays for the university.
I just  discovered a fantastic write-up. Probably someone else will require this information.
https://mercedesc250.net/essays-and-powerpoint-probably-the-most-widely-2/
Incidentally, when I was seeking out this article, I discovered that plenty of people invest in dwelling operates, compositions, documents and articles. I don't know how protected it's and what high-quality will be obtained within the finish. Who faced this dilemma, create, you create or order? Were you caught by the mentor for this?

434 Moisesdug Moisesdug | E-mail | Web | 9. října 2017 v 17:22 | Reagovat

reliable online generic viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    wirkung viagra und co

435 OdtbObela OdtbObela | E-mail | Web | 9. října 2017 v 22:20 | Reagovat

Great looking web site. Presume you did a great deal of your very own coding.

436 Moisesdug Moisesdug | E-mail | Web | 10. října 2017 v 1:16 | Reagovat

viagra fur die frau

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    guide achat viagra

437 Joaquinpn Joaquinpn | E-mail | Web | 10. října 2017 v 12:04 | Reagovat

В нашем магазине "Купи кофе" самые демократичные цены на чай и кофе. Посмотрите сами: оптовые цены в розницу при заказе от 1 единицы.
<a href=https://kupi-kofe.com.ua/p94441700-kofe-zernah-covim.html>Особенность зернового кофе Covim Prestige в том, что сразу после обжига, охлажденные зерна пакуют в килограммовые вакуумные пакеты. Всю свежеть и цельность зерен, сохраняет плотная упаковка, а встроенный клапан позволяет зернам дышать. Отличное предложение, для прибыльного и качественного вендинга, или сети НоРеКа. Ведь эта серия Ковим разработана специально для общественного употребления.</a>

438 Voloedug Voloedug | E-mail | Web | 10. října 2017 v 20:56 | Reagovat

we like it cialis daily

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">generic cialis</a>

    erfahrung cialis online kaufen

439 Voloedug Voloedug | E-mail | Web | 10. října 2017 v 23:11 | Reagovat

cialis prescription only.

      <a href=http://cialishgcanada.com/>canadian cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">cialis canada</a>

    cialis 5mg side effects

440 Voloedug Voloedug | E-mail | Web | 11. října 2017 v 18:25 | Reagovat

2.5mg cialis daily

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">generic cialis online</a>

    discount cialis 20mg

441 Voloedug Voloedug | E-mail | Web | 12. října 2017 v 0:46 | Reagovat

cialis senza ricetta forum

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">canadian cialis</a>

    cialis european

442 Voloedug Voloedug | E-mail | Web | 12. října 2017 v 3:57 | Reagovat

how much is cialis per pill

      <a href=http://cialishgcanada.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">generic cialis online</a>

    buy cialis online with paypal

443 Galyadug Galyadug | E-mail | Web | 12. října 2017 v 13:42 | Reagovat

pildoras de cialis de india

      <a href=http://cialispurchasek.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">generic cialis online</a>

    generic cialis pills celias

444 Golpdug Golpdug | E-mail | Web | 14. října 2017 v 5:33 | Reagovat

bad credit loans kingsport tn

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>direct lenders for payday loans</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">direct lenders for payday loans</a>

    how to make quick easy money

445 Golpdug Golpdug | E-mail | Web | 14. října 2017 v 17:45 | Reagovat

easy loans in okc

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>online payday loans direct lenders</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">online payday loan</a>

    payday loans linkedin

446 Golpdug Golpdug | E-mail | Web | 15. října 2017 v 4:28 | Reagovat

cash advance belvidere il

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>online cash advance</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday advance online</a>

    uxbridge payday loan

447 Jimmymex Jimmymex | E-mail | Web | 15. října 2017 v 12:57 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://drivim.ru/>drivim.ru</a>

448 Moisesdug Moisesdug | E-mail | Web | 15. října 2017 v 21:54 | Reagovat

prescribed viagra uk

      <a href=http://fedviagra.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://fedviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra in edmonton

449 RichardGlynC RichardGlynC | E-mail | Web | 17. října 2017 v 3:38 | Reagovat

Все о моде, женской красоте и здоровье, читайте на сайте <a href=http://ladystory.ru>ladystory.ru</a>

450 Secvvinadia Secvvinadia | E-mail | Web | 18. října 2017 v 6:08 | Reagovat

and fast payday loans - https://loansczne.com/
can payday loans garnish your wages <a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’

451 BnrsGlatry BnrsGlatry | E-mail | Web | 20. října 2017 v 18:36 | Reagovat

uk viagra sales - http://tabletve.com/
viagra 100mg dosage <a href=http://tabletve.com/>kamagra online</a> ’

452 cliptonhil cliptonhil | E-mail | Web | 20. října 2017 v 20:35 | Reagovat

Hi guys, my name is Hillary!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my books were sold throughout  Canada, USA, China, Old England and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Please, Hillary, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Academic Writer - Hillary Clipton // <a href="http://alchemybistro.com">AlchemyBistro</a> team!

453 FvvvfrGresee FvvvfrGresee | E-mail | Web | 21. října 2017 v 2:26 | Reagovat

viagra wholesale - http://bqpharma.com/
generic viagra no prescription <a href=http://bqpharma.com/>Viagra Super Active online</a> ’

454 JerryFeaks JerryFeaks | E-mail | Web | 21. října 2017 v 17:51 | Reagovat

Вкусные рецепты блюд здесь <a href=http://ppfood.ru/>ppfood.ru</a>

455 Jettiecot Jettiecot | E-mail | Web | 22. října 2017 v 1:52 | Reagovat

<a href=http://sportelektronik.eu/>http://sportelektronik.eu/</a> Unsaniat

456 MatthewwTow MatthewwTow | E-mail | Web | 24. října 2017 v 2:31 | Reagovat

Смотреть сериалы фильмы

<a href=https://luun.ru>сериалы</a>
<a href=https://luun.ru>Объяснение финала  Твин Пикс</a>

457 AnnaTow AnnaTow | E-mail | 24. října 2017 v 21:27 | Reagovat

<a href=http://i-sudak.com/page36.html> на сайте    </a>

458 nicholasbe60 nicholasbe60 | E-mail | Web | 25. října 2017 v 7:33 | Reagovat

Started unusual snare throw
http://date.top.yopoint.in/?gain.yasmin
  i want to date a black woman matcdhmaker service women who date younger guys free gay dating sites ladyboy singles

459 заказать виагру штучно заказать виагру штучно | E-mail | Web | 25. října 2017 v 14:40 | Reagovat

Хочу поделиться опытом. Препарат для стабилизации потенции стал для моей семьи исцеляющим, волшебным средством. Направил в новое русло, вдохнул в нас жизнь. Сегодня почти любое лекарство можно купить по Интернету. Но не всегда это делать целесообразно. При гриппе проще дойти до обыкновенной аптеки. Но что делать в случае, когда необходим препарат редкий, специфической направленности? Купить Виагру в Москве с доставкой на дом, например? Нет желания афишировать столь личную проблему. Так вот, в интернет-магазине ofarma.ru акт совершения покупки останется абсолютной тайной. Здесь мы отыскали достаточно полезной информации. Консультация специалиста заменила поход в больницу.

Расскажу с самого начала. С супругом мы встретились в школе, нам было всего по четырнадцать лет. В 19 - поженились. В это сложно поверить, теперь нашей семье уже 25 лет. При том мы вполне еще молодые люди, желающие жить полноценной жизнью. Год назад появились первые "звонки" мужской несостоятельности мужа. Жуткая депрессия, даже проблемы с выпивкой - я не узнавала своего благоверного. У нас взрослые детки, было трудно объяснить им причины перемен в поступках отца.

Невероятно, но ключ от всех бед крылся в знаменитом препарате. В тайне от него я приобрела Виагру. Несколько дней готовила мужа, не знала, как предъявить ему мое решение столь деликатной задачи. И все-таки нашла нужные слова, супруг согласился попробовать. Время идет вперед, вернуться в юность нельзя. Но начать жить по другому под силу каждому. И мы попробовали. Супруг изменился, поверил в себя, почувствовал прежнюю уверенность.

<a href=http://ofarma.ru/>купить дешевую виагру в москве</a>

Важно понять, что, начав принимать лекарство, Вы не ставите крест на своей мужской состоятельности. Супруг принимал Виагру каждый раз, скорее всего, боялся неудачи. Но как-то раз, он попросту забыл выпить таблетку. Все прошло шикарно! Вернулась уверенность, и это главное. Позже пить или не пить препарат - каждый решает сам. Ведь при необходимости купить Виагру в Москве с доставкой можно в любой момент. Это не потребует огромных временных затрат.

460 Kristentoigh Kristentoigh | E-mail | 26. října 2017 v 14:40 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/><b>Aliexpress</b></a> is Star shopping...

461 NAILexcilky NAILexcilky | E-mail | Web | 29. října 2017 v 2:12 | Reagovat

Приглашаем тебя в спа центр красоты, где ты сможишь сделать: укрепление ногтей. Мы приглашаем представителей сильного пола в наш спа для парафинотерапии. Тяжело в нашем мире без ухода за сабой,приходите в нашсалонгде вы получите все виды ухода за ногтями рук и ног.

Мы работаем дома дорожу каждого человека своих посетителями делаювсе хорошо и аккуратно. Следим за стерильностью инструментов которыми работаем во время **ман.пед и так дал*.

Мой салон педекюра не только для дев, но и для его второй половинки.
Мы сделаем комплекс мероприятий таких как ногтевой сервис.

Наш салон горжусь своей первокласным обслуживанием.
я помогаю сделать красивый гель-лак.

Цены в нашем спа центре незначительные и по карману всем и каждому. К нам в салон можно записаться по личному визиту. У меня есть все сертификаты, стерилизую инструменты, слежу за чистотой приборов.

Студия ногтевого сервиса : <a href=https://mzezina.ru/>ПЕДИКЮР САМАРА</a>

462 FfnhhjxChoiCe FfnhhjxChoiCe | E-mail | Web | 31. října 2017 v 17:01 | Reagovat

debt settlement companies
<a href="https://cashecbya.com">online payday loans no credit check</a>
personal loan bad credit
<a href=https://cashecbya.com>fast cash loans</a> ’

463 rosellaiz2 rosellaiz2 | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:53 | Reagovat

Modish nude pictures  
http://teenlesbians.xblog.in/?mckayla
  erotic conversation erotic japanese art erotic horror stories the erotic traveler erotic pregnancy

464 LsdcGlywop LsdcGlywop | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 19:54 | Reagovat

personal loans debt consolidation - https://paydayrvjlo.com
need loan <a href=https://paydayrvjlo.com>cash advance loan</a> ’

465 FfnhbhjxChoiCe FfnhbhjxChoiCe | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 20:34 | Reagovat

payday loan texas
<a href="https://cashrvyn.com">online payday loans direct lenders</a>
personal installment loans poor credit
<a href=https://cashrvyn.com>cash advances</a> ’

466 dsfnfjassept dsfnfjassept | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 2:35 | Reagovat

can payday loan companies garnish your wages - https://installmentsloansjnax.org
100 guaranteed payday loan <a href=https://installmentsloansjnax.org>cash advance loans</a> ’

467 Stephenlof Stephenlof | E-mail | 3. listopadu 2017 v 12:56 | Reagovat

Волонтер - Джиголюк Наталья, проводит сбор средств на приобретение вещей, которые обеспечат безопасность и выживаемость Солдат:

Бронежилеты
Термобелье
Теплая обувь
Дождевики и перчатки
Фонари
Приборы ночного виденья
Рации
Генераторы
Бинокли
Медикаменты

Мы за мир. Мы за жизни тех Солдатов, которые выбрали своей миссией спасение Украины – Украины единой и неделимой.
Помните о том, что хотят у нас забрать: помните о нашей значимости. Нас не лишат того, что принадлежит нам с рождения. Мы не позволим за нас вершить наше будущее.
Главное – быть вместе. Равнодушие рождает тех, кто готов за Вас принимать решения, оно позволяет управлять Вами. Только вместе мы справимся с тиранией тех, кто не уважает нас и наш выбор.
И стоя за спинами наших защитников, мы сделаем все, чтобы они остались живы.
Никогда нельзя сдаваться. Мы верим в каждого.
Борітеся — поборете!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Контакты :

E-mail - shpilya@online.ua
Viber - +380633529515
Vk - https://vk.com/id13296440

Номер карты Приватбанка для пожертвования:
5168 7423 4401 8357

Bitcoin адресс для пожертвования:
17GoKzdA21aH8gXVeGmvLCQk45K1FpLpyK

Яндекс деньги для пожертвования : shpilya@online.ua

468 GachimSkeds GachimSkeds | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 23:35 | Reagovat

<a href=http://nexusrp.ru/>Русский StalkerRP 46.174.55.117:27015</a>
<a href=http://yousteam.ru/>STEAM и Origin keys</a>

469 FbdFub FbdFub | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 3:27 | Reagovat

viagra tablets - http://viagraocns.com/
online viagra sales <a href=http://viagraocns.com/>female viagra</a> ’

470 PeterErund PeterErund | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 17:39 | Reagovat

I just want to recommend for all bodybuilders my favorit the best website to buy anabolic steroids from Thailand.
Try this website - http://steroman.com
They have worldwide shipping and insurance.

471 johnnieqd1 johnnieqd1 | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 10:19 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://sexypic.erolove.in/?post-taya
natasha rock of love porn uci cinema ferrara free celebrity nude foto free hentai on 3gp format sexo pareja

472 BpliuGlatry BpliuGlatry | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 16:08 | Reagovat

buy viagra in canada - https://viagracnar.com
free viagra <a href=https://viagracnar.com>order viagra online</a> ’

473 MariaIvanovnaLog MariaIvanovnaLog | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 5:03 | Reagovat

Фирма “Расток” уже  не первый год  занимает лидирующую позицию на рынке семян конопли.  Наши семена имеет  высокое качество, а  всхожесть семян просто невероятно  высок – 99%,  что объясняется тем, что  производя семян  главным нашим ориентиром является медицинскую область его применения ,  так как именно здесь предъявляются максимально высокие требования к  биологические свойства и качеству семян.  абсолютно полностью вся ответственность за качество, за соответствие сортов и за доставку продукции  всецело  несём  наша фирма, поэтому  мы заинтересованы предоставить  нашим клиентам семена высочайшего качества и организовать его  транспортировку с соблюдением всех требований по безопасности. таким образом мы делаем все возможное, чтобы Вы остались довольны результатом сотрудничества с  нашей компанией ссылка <a href=http://семена-марихуаны.com/автоцветущие-сорта/auto_haze_feminised.html>http://семена-марихуаны.com/автоцветущие-сорта/auto_haze_feminised.html</a>  купить семена конопли дешево.
Компания “Расток”, кроме высококлассногосервиса, старается держать на семена конопли самые низкие цены на рынке, что продиктовано тем, что в этой рынке жесткая конкуренция <a href=http://семена-марихуаны.com/>заказать семена канопли</a>. Поэтому,  работая с нами, Вы получаетпродукцию идеального качества по  приятно низкой стоимости.

474 winifreduk3 winifreduk3 | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:05 | Reagovat

My novel folio
http://autocar.telrock.org/?entry-keila
all porn games web cam club porn jaguar catergorized porn pics play porn games online free u s a amateur porn

475 Byronzolla Byronzolla | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 23:05 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/>Buy Ativan Online no prescription</a> TipDioff <a href="http://www.ativanx.com/lorazepam/will-i-be-able-to-get-ativan-online-overnight-delivery/">Will I be able to get Ativan online overnight delivery?</a>

476 GachimSkeds GachimSkeds | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 13:28 | Reagovat

<a href=http://nexusrp.ru/>NexusRP GMOD STALKER RP Server</a>
<a href=http://yousteam.ru/>Buy cheap steam keys</a>

477 SchanikaDUG SchanikaDUG | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 14:05 | Reagovat

<a href=http://medabc.us/where-can-you-find-xanax-online-cheap/>Where can you find Xanax online cheap?</a> Maydayfaivape <a href=http://medabc.us/buy-xanax-online-without-prescription/>Buy Xanax Online Without Prescription</a>

478 travelTic travelTic | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 19:03 | Reagovat

«Travelescortsagency.com» - профессиональное агентство по сопровождению.
Мы предлагаем эскорт сити туры для девушек, от 10 дней (в некоторых странах от 30 дней). Высокие заработки – гарантированы! Нормальные взаимоотношения – гарантированы!
Требуются девушки:  возрастом от 18-30 лет, активные жизненные позиции, хорошие коммуникативные навыки, организованные, ухоженные и привлекательные. Обязательно знание разговорного английского или испанского языков.
Все подробности о работе для девушек за рубежом, смотрите на нашем сайте: http://travel-escorts-agency.com
Эскорт Франция. Эскорт Италия. Эскорт Бельгия. Эскорт Греция. VIP Эскорт. http://travel-escorts-agency.com

479 fernandomy1 fernandomy1 | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 18:52 | Reagovat

Original work
http://amateur.selfies.purplesphere.in/?gain.kayli
erotic drama erotic pregnancy body erotic erotic tatoo erotic play

480 LikaTow LikaTow | E-mail | 16. listopadu 2017 v 1:03 | Reagovat

<a href=http://eparchia.kharkov.ua/readnews/1746> на сайте    </a>

481 Olegdug Olegdug | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 20:31 | Reagovat

buying safe viagra canada

      http://viagraonlinelka.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">purchase viagra</a>

    viagra preise in deutschland

482 Wiktoriyadug Wiktoriyadug | E-mail | Web | Pondělí v 20:39 | Reagovat

cutting cialis pills half

      http://buycialisjh.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisjh.com/">buy cialis</a>

    click now 100 mg cialis

483 Wiktoriyadug Wiktoriyadug | E-mail | Web | Úterý v 5:46 | Reagovat

cialis en generico

      http://buycialisjh.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisjh.com/">generic cialis online</a>

    cialis online nz

484 lorrainepc18 lorrainepc18 | E-mail | Web | Středa v 14:46 | Reagovat

Sissy tales blog
   baby names start vacancy for cleaning job dwarf cannabis seeds  
http://feminisation.xblog.in/?page.dorothy
  serious seeds white russian boutique baby girl clothes where to buy panties for men tips face dresses shopping www free pron vedios com window cleaning jobs spray weed

485 APISEther APISEther | E-mail | Web | Středa v 23:56 | Reagovat

Если вы владеете собственным делом, в конечном итоге поймёт, что без веб страницы вам будет трудно идти дальше. Сегодня компания, которая подумывают о своем будущем раскручивание, обязательно должны иметь промо сайта. Вы можете быть уверены, что ваш промо сайт будет разработан высококлассно, со всеми современными технологиями.

Вы можете сделать заказ онлайн-визитку, форум.

Мы предлагает разработку веб сервиса. Мы можем создать для вас инструмент, с помощью которого вы сможете привлекать новых клиентов, получать доход и расти. Веб сервис- лицо компании, поэтому имеет важное значение, кому вы доверяете разработку  своего веб портала. Мы - команда экспертов, которые имеют    глубокий  практический опыт    конструирования веб портала с нуля, стиля, разработанного  типа. Мы всегда трудимся по итогом. И мы предоставляем нашим своим клиентам передовое   обслуживание по разумной расценке от https://apistudio.ru.

Посадочную страницу - средство, с помощью которого вы можете получать новых партнеров, получать проценты, чтобы сообщить о существовании вашей компании, ее услугах.

<a href=https://apistudio.ru/>цена продвижения сайта в топ google</a>

486 minervags16 minervags16 | E-mail | Web | Včera v 3:23 | Reagovat

Check my recent devise
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?entry-maliyah
hates bury aliza fasting swiss

487 JulieTok JulieTok | E-mail | Web | Včera v 18:34 | Reagovat

<a href=https://good-dress.info/>aliexpress личный кабинет</a>

.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama