Alois Jirásek

11. dubna 2007 v 20:53 |  Čtenářský deník
o autorovi, rozbor děl F.L.Věk, Psohlavci a Filozofská hostorie

Alois Jirásek
(23.8.1851 -12.3.1930)

Narodil se v Hronově u Náchoda, zemřel v Praze. Významný historický romanopisec a povídkář, představitel vyvrcholení národně-obrozenecké prózy, zakladatel českého realistického románu, autor histo-rických a pohádkových her a dramat ze soudobé spol. Studoval na německém gymnáziu v Broumově, poté pokračoval na českém v Hradci Králové. Poté studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako středoškolský profesor (Litomyšl, Praha) a jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. Po válce byl krátkou dobu senátorem, více se však politice nikdy nevěnoval.
Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé, jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Jeho romány nejsou monografické, jejich hrdinou není jedna postava, ale lid typizovaný několika postavami, které ztělesňují názory a postoje rozsáhlého lidového kolektivu. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid. Je také zakladatelem novodobé historičnosti prózy - po vzoru Dpstojevského propaguje znalost pramenů, dobově věrohodné postavy a autentičnost míst a jazyka.

Jeho díla lze rozdělit dle období:
Doba husitská :
Mezi proudy (1887-90), Proti všem (1893), Bratrstvo (1899-1908), V cizích službách, Husitský král
Doba pobělohorská :
Skály (1886), Temno (1913-15), Psohlavci (1887), Skaláci
Doba národního obrození :
F.L.Věk (1888-1906), Filozofská historie (1878)
literatura pro mládež : Z Čech až na konec světa (1888)
Staré pověsti české (1894)
historická dramata : Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé
pohádkové drama : Lucerna (1905)
Psohlavci
Historický román,pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších děl Aloise Jiráska, popisující lidský boj proti bezpráví a nespravedlnosti.
Děj: Příběh vypráví o osudech lidí žijících na Chodsku. Odtud je i název knihy, neboť Chodové měli na své vlajce zobrazenu psí hlavu. Chodové střežili česko - německé hranice a měli řadu výsad.Byli svobodníky, bez robot a žili v míru a spokojenosti, dokud nepřišla bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka. Poté Chodové spadají do zástavy Lammingerovi. Nepodřídili se a v důvěře v císaře se dlouho bránili nevolnictví. Spoléhali na majestáty českých králů, které tajně uschovali u matky Jana Sladkého Koziny. Ten se prvních sporů neúčastnil, jeho žena Hančí ho držela doma u rodiny. Jana zamrzí, když vycítí nedůvěru i vůči sobě. Svou reputaci si upevní, když se spolu s Matějem Přibkem a dudákem Jiskrou postaví panským pacholkům a je i poraněn při obraně lípy. Jsou za to kyrysníky jati a odvlečeni na Trhanovský zámek. Lomikarovi slídiči zatím objeví majestáty, které zámecký pán před odbojníky zničí. Dva nejdůležitější však Kozinova matka ukryla a s nimi se do Vídně za císařem vydává delegace, kde jsou přijati, což je povzbuzuje v odporu. Svou mocí, úplatky a stížnostmi Lomikar docílí, že je Chodům z Vídně i z Prahy uloženo mlčení a povinnost robotní. Ortel je pak přečten před shromážděním Chodů na Trhanovském zámku, proti němuž ostře vystoupí Kozina. Novou chodskou petici postoupila Vídeň Praze a mluvčí Chodů zde jsou uvězněni.
Doma zatím vypuká povstání vojensky potlačené. Drženi v kládách, o hladu, někteří zástupci Chodů se pokoří. Hrubý a Kozina ne. Trest zněl na rok žaláře, ale Lomikar si vynutil pro Kozinu trest oběšením. Hrubý zatím útrapami zemřel. Veřejná poprava konána 28.11.1695 v Plzni. Dne 2.11.1696 ranila Lomikara při snídani mrtvice. Chodové to chápali jako boží trest. Podle vzniklé pověsti zve i v románu Kozina Lomikara do roka a do dne na boží soud.
Hlavni postavy: Jan Sladký Kozina - bojovník za práva Chodů, dobrý řečník, smělý, uvážlivý, nesmlouvavý, čestný
Maxmilián Lamminger, svobodný pán z Albenreuthu (Lomikar) - zástupce vrchnosti, tyran, zlý, bezcitný
Vedlejší postavy: Jiskra Řehůřek - dobrý přítel Koziny, dudák, veselý, laskavý
Kozinova matka - hrdá, čestná a statečná žena
Kozinova žena Hana - starostlivá, úzkostlivá, milující
Kozinovi děti Hanálka a Pavlík
Matěj Přibek - praporečník, typický obraz Choda, síla povahy, houževnatost, nepoddajnost, statečnost
Kozinovi spojenci : rychtář Draženovský Kryštof Hrubý, Adam Ecl (Čtverák), rychtář Syka, mladý Šerlovský, Pajdar pocínovský, Brychta Postřekovský - všichni
odvážní bojovníci a zastánci chodských práv
Prostředí: Chodsko (na pomezí Čech a Bavorska), Domažlice, vesnice Oujezd, 17. století, doba pobělohorská
Kompozice: Jirásek pracuje metodou kontrastu (kladná a záporná postava)
Časový plán: Chronologicky
Jazyk: Tradiční románová koncepce, Chodské nářečí (v přímé řeči) Tímto nářečím se mluvilo v polovině 17. stol. A vyznačuje se, že některá slova začínají písmenem "H" například : "Hyň se ukáže…" , "Ha proč jsi bul hu mámy?" nebo "Pan krajský hejtman to huďáli, chutě pote, hin do dvora."
Archaismy : sudeň (police), rochce (rokle), puklař (dudák), lajb (vesta), kudlata (štěňata)
Historismy : bírdovna (= druh vězení), hejčedlo (plátěná čtyřrohá plachta v níž se děti kolébají)
Lidové výrazy
Hlavní myšlenka: Realistický obraz skutečné historické události, vzor statečnosti, odbojnosti, bojproti bezpráví. (V době prvního vydání toto dílo vzbudilo neobyčejný rozruch a silně pozvedlo vlastenecké cítění a hrdost českého lidu)

F.L.Věk - I.díl
F.L.Věk je pentalogie (historická románová kronika), zobrazují období v Čechách od 60. let 18. století do 20. let devatenáctého století, v níž některé postavy jsou fiktivní a některé skutečné (Hek - kupec, Thám, Hněvkovský, Dobrovský, Vydra, Mozart, Josef II., …). Děj je členěn chronologicky podle historický událost, vedle je postaven popis hrdinů, který je začleněn do jejich životního prostředí a problémů (studentsvo, střední vrstvy, divadlo, problém germanizace). Líčení je objektivní, ale často idealizované tak typicky pro Jiráska.
Děj: F.L.Věk je narozen v Dobrušce, která je česká - neovládá ji němčina a Věk vyrůstá spořádaně; jeho otec dodržuje staré zvyky a je spořádaný katolík. V tomto městě se Věk seznamuje se starým Žalmanem, který přechovává zakázané české knihy a také s Havránkem, dobrým a laskavým vesnickým učitelem.
Díky svému talentu se František dostane do Prahy, kde se vzdělává v benediktinském klášteře jako zpěvák. V klášteře se potkává např. i Josefa II. a čte zakázané knih, seznámí se s knihovníkem Matyášem, kterému náhodou zachrání život. Po zrušení kláštera se dostává do víru města Věkova náklonnost k hudbě a k divadlu mu zabere hodně času, díky ní si ale může přivydělávat jako učitel hry na housle ve francouzské rodině Butteauvých, která v Praze žije. Do své žačky, němé Pauly, se i nešťastně zamiluje. Paula však miluje Václava Thama, který je Františkovým přítelem a rádcem.
Po nezdárném pokusu prosadit se v opeře a v lásce k Paule se Věk vrací znovu do Dobrušky, kde pomáhá svému otci.
Hlavnípostava: F.L.Věk - upřímný, věrný, chytrý, nadaný, společenský, přátelský a zvědavý
Vedlejšípostavy: Žalman - podivínský, uzavřený, truchlící, dobrosrdečný, věrný, hrdý
Paula - mladá, pohledná, chytrá, milá, věrná
Matyáš - starý, nepřívětivý, zodpovědný a přátelský
Václav Thám - chytrý milý mladík, vlastenec
Prostředí: Děj se odehrává převážně v Dobrušce a v Praze
Časovýplán: Chronologicky
Jazyk: Spisovný se zastaralými výrazy a syntaxemi. Přechodníky a přímá řeč. Jeden vypravěč.
Hlavnímyšlenka: Autor se snaží přiblížit čtenáři tehdejší společnost a její poměry. Kritika minulé společnosti, vyzdvihuje umění člověka sžít se se společností, konat dle vlastního uvážení a odvážně překonat problémy. Pozitivní pohled na vlastenectví a lásku k jazyku a historii.
Filozofská historie
Svým vznikem spadá tato novela do rané Jiráskovy tvorby, ovšem svou historickou věrohodností a pro-pracovanou historičností je z těchto ranných prací nejzralejší a nejvyspělejší.
Děj se odehrává kolem revolučního roku 1848, kdy se Čechy nachází pod vládou Metternicha v Litomyšli. Maloměsto je ideálním prostředím pro vykreslení revolučního hnutí na obyčejných lidech. Jiráskovy sympatie patří těm, kteří jsou nositeli zdravě průbojného mládí, chápe studentské poslání v širších souvislostech národního a sociálního zápasu. Tak se do novely dostává i celá atmosféra studentského života, v němž si studenti dřinu, hlad a nedostatek prostředků kompenzují veselím, milostnými zápletkami a nepoddajným svobodomilným duchem. Zachycuje litomyšlskou mládež v době, kdy byla v celé Evropě revoluce. V této povídce se ale setkáváme s dvojí revolucí. Ta první se vede mezi lety 1847-1848 za svobodu českého národa a ta druhá se děje právě na gymnáziu - litomyšlské gymnázium bylo tehdy šestileté s dvouletou nástavbou filozofie, ideální místo pro rozvoj nových myšlenek a pokrokovosti.
Autor v povídce vykresluje výrazné typy lidí, které mohl zobrazit na základě vlastních zkušeností - toto úsilí charakterizovat je právě jedním z hlavních důvodů úspěchu tohoto díla. A tak se seznamujeme se čtyřmi studenty filozofie - navzájem velmi odlišnými typy Vavřenou, Frybortem, Špínou a Zelenkou. Tito reprezentují směs studentských typů a tak poskytují dost prostoru pro vnitřní diferenciaci metodou kontrastu. Vavřena, upřímný vlastenecky zapálený, odvážný, sympatický a inteligentní mladík je protikladem Špíny, zakřiknutého, nepříliš hezkého ani sebevědomého nerudy, kterému se na paty lepí smůla. Frybort je živý, otevřený, pohodlný, bezstarostný až lehkomyslný rozervaný student a vlastenec. Jeho pravým opakem je Zelenka, uzavřený a pilný, mlčenlivý, nespolečenský mládenec. Frybort i Špína jsou zamilováni do Márinky, Špína je ale příliš nesmělý, aby jí lásku vyznal. Vavřena stojí v čele studentského odboje a chodí s vlastenkou Lenkou, pěstounkou pana Roubínka. Všichni tito studenti bydlí u slečny Elis, která o ně pečuje jako o vlastní a přeje jim vše dobré.
Na prvního máje 1847 studenti opět chystají slavnosti "majáles", ale vedení školy je tentokrát zakázalo. Studenti se vzbouří a přes zákaz slavnost uskuteční. Posléze mají být potrestáni, ale naštěstí se za ně přimluví profesor German a hlavně vlivný hrabě George, proto je trest mine. V kontrastu k těmto dvěma chápavým mužům pozorujeme učitele náboženství (katechetu), který je konzervativec a studenty nenávidí pro jejich vzpurnost.
Studenti skládají zkoušky, které zvládnou dobře, bohužel mimo Špínu, který propadne. Odmítá opakovat ročník a nešťastně zamilován odchází do kláštera. Na jaře roku 1848 probíhá v Litomyšli bouřlivé "jaro národů" - studenti vytvoří vlastní gardu v čele s Vavřenou a Frybortem. Když propukne revoluce v Praze, Frybort s Vavřenou odchází do ohniska bojů na barikádách. Tam se potkají se Špínou, který nakonec umírá na následky zranění. Po potlačení revoluce chlapci utíkají z Prahy - po návratu si Frybort vzal Márinku a převzal po otci statek na Hané, Vavřena se stal lékařem a oženil se s Lenkou.
Všechny peripetie studentů jsou vylíčeny s láskou a pochopením a Jirásek si našel prostor i pro satiru a kritiku směšných figurek měšťáků jako je vdova Rollerová nebo aktuár Roubínek a rodinou. Tohoto konzervativního, nechápavého, zpátečnického strašpytla Jirásek vtipně karikuje ve chvílích, kdy se Roubínek snaží číst Máchův Máj, nebo když je povolán do služby a oddíle. V něm je typická postava prorakouského úředníčka metternichovy éry, která je tak historicky ojedinělá, protože takovéto figury mohly vzniknout pouze během absolutismu.
Jazyk je zastaralý, archaický především syntaxemi, osahuje jak archaismy a němčinu pro podporu autentičnosti, tak historismy (aktuár, piarista). Poetické výrazy a slovní spojení. Kultivovaný, spisovný a čistý.
Díky výběru blízké historie (30 let zpět z pohledu Jiráska) a revolučního tématu mohl Jirásek vyjádřit názor a myšlenku příběhu - obdiv a souhlas s revolučním hnutím, kritika měšťanů, láska a pochopení pro studentský život.
"Skonává se historie filosofská, sepsaná pro milou památku starým a pro potěšení mladých, které aby hojné bylo, autor té kroniky rád sobě přeje a žádá."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (822)
Zobrazit starší komentáře

801 samirves samirves | E-mail | Web | 10. října 2018 v 23:48 | Reagovat

Как приятно после трудового дня расслабиться за просмотром любимого фильма. Но где же отыскать горячие премьеры, увлекательные сюжеты? Сделать это очень просто – заходите на сайт http://hdzo.ru , который предлагает самые разные жанры и в большом количестве. Специальный фильтр поможет вам сориентироваться в выборе. Просматривать фильмы вы сможете в отличном качестве и абсолютно бесплатно. Необходимо лишь найти понравившийся фильм и включить плеер. Наслаждайтесь новинками, которые точно привлеку ваше внимание.

802 FranklinGG FranklinGG | E-mail | Web | 11. října 2018 v 1:30 | Reagovat

<a href=http://ujwwi.us/is-naprosyn-price-high/>http://ujwwi.us/is-naprosyn-price-high/</a> ZizDiussypeeni

803 JamesNuh JamesNuh | E-mail | Web | 11. října 2018 v 3:08 | Reagovat

<a href=http://sgzmp.us/how-is-codeine-used/>http://sgzmp.us/how-is-codeine-used/</a> ZizDiussypeeni

804 GUWilliam GUWilliam | E-mail | Web | 11. října 2018 v 8:44 | Reagovat

<a href=http://enavody.eu/buy-generic-zolpidem-online/>http://enavody.eu/buy-generic-zolpidem-online/</a> ZizDiussypeeni

805 nobusSteax nobusSteax | E-mail | Web | 11. října 2018 v 12:29 | Reagovat

На сайте https://interdevochka.me вы сможете выбрать любую девушку для проведения досуга. Их объединяет не только красота, но и стремление понравиться клиенту, доставить ему бесконечное удовольствие, удовлетворить все его потребности. Выбирайте любую девушку, для которой вы станете господином. Специальный фильтр поможет принять решение, отсортировав кандидаток по возрасту, весу и др. Если вам одиноко, вы хотите любви, ласки, то обязательно заходите на этот ресурс, который откроет для вас новые грани.

806 JessicaJom JessicaJom | E-mail | Web | 11. října 2018 v 14:42 | Reagovat

Глаза – это не только зеркало, но и возможность наблюдать за окружающим миром, вести активный, здоровый образ жизни, подробнее на <a href=http://vobguy.com>vobguy.com</a>

807 HZRobert HZRobert | E-mail | Web | 12. října 2018 v 23:08 | Reagovat

<a href=http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/>http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/</a> ZizDiussypeeni

808 kolyasHit kolyasHit | E-mail | Web | 13. října 2018 v 7:05 | Reagovat

Приветствую! уважаемые форумчане подборка полезной информации <a href=http://mamaimalysh.com.ua/category/progulochnie-kolyaski>продам детскую коляску</a> Приобретите также дополнительную защиту (наколенники, шлем и другие принадлежности) для вашего ребенка.Есть более рациональное решение.Всегда приятные сюрпризы - акции.

809 Dasidhek Dasidhek | E-mail | Web | 14. října 2018 v 16:30 | Reagovat

...<a href=http://fccland.ru/>:)</a>

810 Rebeccathalk Rebeccathalk | E-mail | Web | 15. října 2018 v 5:53 | Reagovat

Add me kik -    ASOMPO

<a href=http://myhotmy.com><img src="http://vyfoo.ru/72022b5e308ae172f30660bef78f39c8.jpg"></a>

Add me kik -    BOMOSO
SOBOMA
REMUDO
ASOMPO
ONOMORA

dating york pa
speed dating college station
dating agency login uk
karnataka matchmaking
kv 5 preferential matchmaking

herald sun online dating
nymphenburg marks dating
online military dating websites
infp enfj dating
roswell nm dating

killed online dating
when will i get dating scan
how to turn down a guy who wants to hook up
malaysia dating online;40
online dating success stories;590
dating geelong
snl dating an actress;40

skorpion frau flirten

811 IEPaul IEPaul | E-mail | Web | Úterý v 2:43 | Reagovat

<a href=http://nxuhp.us/clonazepam-dosage-and-side-effects/>http://nxuhp.us/clonazepam-dosage-and-side-effects/</a> ZizDiussypeeni

812 BerryRab BerryRab | E-mail | Web | Úterý v 5:31 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/>http://wfjga.us/</a> ZizDiussypeeni

813 Payday Payday | E-mail | Web | Úterý v 19:18 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">installment plan</a> personal loans online no credit check <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

814 edgarcz4 edgarcz4 | E-mail | Web | Středa v 5:39 | Reagovat

My up to date effect:
http://girls.and.sex.toptorrents.top

815 Denniselona Denniselona | E-mail | Web | Středa v 18:59 | Reagovat

Столбовые ктп63ква, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва, а также многое другое на нашем специализированном сайте:https://sviloguzov.ru/ - Это то, что Вам нужно!

816 Tarasdax Tarasdax | E-mail | Čtvrtek v 5:11 | Reagovat

ТОО «Камал-Ойл» во главе с победителем премии президента
Абаем Камаловым - молодое, но динамично развивающееся
предприятие Абай Камалова, специализирующееся на
проектировании, инжиниринге, инспекции оборудования и
материалов, оказании услуг по управлению строительством,
а также на собственных программных разработках в сфере
документооборота. Абай Камалов

817 RichardSX RichardSX | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:28 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/and-how-much-phentermine-to-od/>http://yiglt.us/and-how-much-phentermine-to-od/</a> ZizDiussypeeni

818 nirisVomma nirisVomma | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:11 | Reagovat

Надо взломать страницу во «ВКонтакте», но не знаете как? Лучший ответ на этот вопрос – обратиться к профессионалам. Узнать больше информации о ком-либо, быть в курсе его или ее дел, узнать тайны переписки, просмотреть фотографии закрытые от широкого круга лиц - теперь может каждый, и все это благодаря специалистам сервиса http://vzlomanon.pro/ Специалисты нашей компании имеют колоссальный многолетний опыт,  мы в курсе всех нюансов, для нас нет нерешаемых задач. Кроме того, вы можете самостоятельно обучиться у нас технике взлома, взяв курсы у лучших наших мастеров. Так, Вы познаете азы этого мастерства и сможете сами взламывать любые программы, прослушивать телефон того, кто вам интересен.

819 IvanYF IvanYF | E-mail | Web | Pátek v 5:20 | Reagovat

<a href=http://ygeef.us/vicodin-weight-loss-stories/>http://ygeef.us/vicodin-weight-loss-stories/</a> ZizDiussypeeni

820 ChristopherEW ChristopherEW | E-mail | Web | Sobota v 15:35 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/what-drugs-interact-with-actos/>http://rsaqe.us/what-drugs-interact-with-actos/</a> ZizDiussypeeni

821 SUPatrick SUPatrick | E-mail | Web | Sobota v 22:46 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/can-ativan-cause-a-blackout/>http://vgejq.us/can-ativan-cause-a-blackout/</a> ZizDiussypeeni

822 DouglasWrodO DouglasWrodO | E-mail | Web | Dnes v 0:22 | Reagovat

<a href=http://cryptoglance.ru.com/>Transactions In Sql</a> - Learn Russian, Using Atm In Russia

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama