Alois Jirásek

11. dubna 2007 v 20:53 |  Čtenářský deník
o autorovi, rozbor děl F.L.Věk, Psohlavci a Filozofská hostorie

Alois Jirásek
(23.8.1851 -12.3.1930)

Narodil se v Hronově u Náchoda, zemřel v Praze. Významný historický romanopisec a povídkář, představitel vyvrcholení národně-obrozenecké prózy, zakladatel českého realistického románu, autor histo-rických a pohádkových her a dramat ze soudobé spol. Studoval na německém gymnáziu v Broumově, poté pokračoval na českém v Hradci Králové. Poté studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako středoškolský profesor (Litomyšl, Praha) a jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. Po válce byl krátkou dobu senátorem, více se však politice nikdy nevěnoval.
Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé, jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Jeho romány nejsou monografické, jejich hrdinou není jedna postava, ale lid typizovaný několika postavami, které ztělesňují názory a postoje rozsáhlého lidového kolektivu. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid. Je také zakladatelem novodobé historičnosti prózy - po vzoru Dpstojevského propaguje znalost pramenů, dobově věrohodné postavy a autentičnost míst a jazyka.

Jeho díla lze rozdělit dle období:
Doba husitská :
Mezi proudy (1887-90), Proti všem (1893), Bratrstvo (1899-1908), V cizích službách, Husitský král
Doba pobělohorská :
Skály (1886), Temno (1913-15), Psohlavci (1887), Skaláci
Doba národního obrození :
F.L.Věk (1888-1906), Filozofská historie (1878)
literatura pro mládež : Z Čech až na konec světa (1888)
Staré pověsti české (1894)
historická dramata : Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé
pohádkové drama : Lucerna (1905)
Psohlavci
Historický román,pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších děl Aloise Jiráska, popisující lidský boj proti bezpráví a nespravedlnosti.
Děj: Příběh vypráví o osudech lidí žijících na Chodsku. Odtud je i název knihy, neboť Chodové měli na své vlajce zobrazenu psí hlavu. Chodové střežili česko - německé hranice a měli řadu výsad.Byli svobodníky, bez robot a žili v míru a spokojenosti, dokud nepřišla bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka. Poté Chodové spadají do zástavy Lammingerovi. Nepodřídili se a v důvěře v císaře se dlouho bránili nevolnictví. Spoléhali na majestáty českých králů, které tajně uschovali u matky Jana Sladkého Koziny. Ten se prvních sporů neúčastnil, jeho žena Hančí ho držela doma u rodiny. Jana zamrzí, když vycítí nedůvěru i vůči sobě. Svou reputaci si upevní, když se spolu s Matějem Přibkem a dudákem Jiskrou postaví panským pacholkům a je i poraněn při obraně lípy. Jsou za to kyrysníky jati a odvlečeni na Trhanovský zámek. Lomikarovi slídiči zatím objeví majestáty, které zámecký pán před odbojníky zničí. Dva nejdůležitější však Kozinova matka ukryla a s nimi se do Vídně za císařem vydává delegace, kde jsou přijati, což je povzbuzuje v odporu. Svou mocí, úplatky a stížnostmi Lomikar docílí, že je Chodům z Vídně i z Prahy uloženo mlčení a povinnost robotní. Ortel je pak přečten před shromážděním Chodů na Trhanovském zámku, proti němuž ostře vystoupí Kozina. Novou chodskou petici postoupila Vídeň Praze a mluvčí Chodů zde jsou uvězněni.
Doma zatím vypuká povstání vojensky potlačené. Drženi v kládách, o hladu, někteří zástupci Chodů se pokoří. Hrubý a Kozina ne. Trest zněl na rok žaláře, ale Lomikar si vynutil pro Kozinu trest oběšením. Hrubý zatím útrapami zemřel. Veřejná poprava konána 28.11.1695 v Plzni. Dne 2.11.1696 ranila Lomikara při snídani mrtvice. Chodové to chápali jako boží trest. Podle vzniklé pověsti zve i v románu Kozina Lomikara do roka a do dne na boží soud.
Hlavni postavy: Jan Sladký Kozina - bojovník za práva Chodů, dobrý řečník, smělý, uvážlivý, nesmlouvavý, čestný
Maxmilián Lamminger, svobodný pán z Albenreuthu (Lomikar) - zástupce vrchnosti, tyran, zlý, bezcitný
Vedlejší postavy: Jiskra Řehůřek - dobrý přítel Koziny, dudák, veselý, laskavý
Kozinova matka - hrdá, čestná a statečná žena
Kozinova žena Hana - starostlivá, úzkostlivá, milující
Kozinovi děti Hanálka a Pavlík
Matěj Přibek - praporečník, typický obraz Choda, síla povahy, houževnatost, nepoddajnost, statečnost
Kozinovi spojenci : rychtář Draženovský Kryštof Hrubý, Adam Ecl (Čtverák), rychtář Syka, mladý Šerlovský, Pajdar pocínovský, Brychta Postřekovský - všichni
odvážní bojovníci a zastánci chodských práv
Prostředí: Chodsko (na pomezí Čech a Bavorska), Domažlice, vesnice Oujezd, 17. století, doba pobělohorská
Kompozice: Jirásek pracuje metodou kontrastu (kladná a záporná postava)
Časový plán: Chronologicky
Jazyk: Tradiční románová koncepce, Chodské nářečí (v přímé řeči) Tímto nářečím se mluvilo v polovině 17. stol. A vyznačuje se, že některá slova začínají písmenem "H" například : "Hyň se ukáže…" , "Ha proč jsi bul hu mámy?" nebo "Pan krajský hejtman to huďáli, chutě pote, hin do dvora."
Archaismy : sudeň (police), rochce (rokle), puklař (dudák), lajb (vesta), kudlata (štěňata)
Historismy : bírdovna (= druh vězení), hejčedlo (plátěná čtyřrohá plachta v níž se děti kolébají)
Lidové výrazy
Hlavní myšlenka: Realistický obraz skutečné historické události, vzor statečnosti, odbojnosti, bojproti bezpráví. (V době prvního vydání toto dílo vzbudilo neobyčejný rozruch a silně pozvedlo vlastenecké cítění a hrdost českého lidu)

F.L.Věk - I.díl
F.L.Věk je pentalogie (historická románová kronika), zobrazují období v Čechách od 60. let 18. století do 20. let devatenáctého století, v níž některé postavy jsou fiktivní a některé skutečné (Hek - kupec, Thám, Hněvkovský, Dobrovský, Vydra, Mozart, Josef II., …). Děj je členěn chronologicky podle historický událost, vedle je postaven popis hrdinů, který je začleněn do jejich životního prostředí a problémů (studentsvo, střední vrstvy, divadlo, problém germanizace). Líčení je objektivní, ale často idealizované tak typicky pro Jiráska.
Děj: F.L.Věk je narozen v Dobrušce, která je česká - neovládá ji němčina a Věk vyrůstá spořádaně; jeho otec dodržuje staré zvyky a je spořádaný katolík. V tomto městě se Věk seznamuje se starým Žalmanem, který přechovává zakázané české knihy a také s Havránkem, dobrým a laskavým vesnickým učitelem.
Díky svému talentu se František dostane do Prahy, kde se vzdělává v benediktinském klášteře jako zpěvák. V klášteře se potkává např. i Josefa II. a čte zakázané knih, seznámí se s knihovníkem Matyášem, kterému náhodou zachrání život. Po zrušení kláštera se dostává do víru města Věkova náklonnost k hudbě a k divadlu mu zabere hodně času, díky ní si ale může přivydělávat jako učitel hry na housle ve francouzské rodině Butteauvých, která v Praze žije. Do své žačky, němé Pauly, se i nešťastně zamiluje. Paula však miluje Václava Thama, který je Františkovým přítelem a rádcem.
Po nezdárném pokusu prosadit se v opeře a v lásce k Paule se Věk vrací znovu do Dobrušky, kde pomáhá svému otci.
Hlavnípostava: F.L.Věk - upřímný, věrný, chytrý, nadaný, společenský, přátelský a zvědavý
Vedlejšípostavy: Žalman - podivínský, uzavřený, truchlící, dobrosrdečný, věrný, hrdý
Paula - mladá, pohledná, chytrá, milá, věrná
Matyáš - starý, nepřívětivý, zodpovědný a přátelský
Václav Thám - chytrý milý mladík, vlastenec
Prostředí: Děj se odehrává převážně v Dobrušce a v Praze
Časovýplán: Chronologicky
Jazyk: Spisovný se zastaralými výrazy a syntaxemi. Přechodníky a přímá řeč. Jeden vypravěč.
Hlavnímyšlenka: Autor se snaží přiblížit čtenáři tehdejší společnost a její poměry. Kritika minulé společnosti, vyzdvihuje umění člověka sžít se se společností, konat dle vlastního uvážení a odvážně překonat problémy. Pozitivní pohled na vlastenectví a lásku k jazyku a historii.
Filozofská historie
Svým vznikem spadá tato novela do rané Jiráskovy tvorby, ovšem svou historickou věrohodností a pro-pracovanou historičností je z těchto ranných prací nejzralejší a nejvyspělejší.
Děj se odehrává kolem revolučního roku 1848, kdy se Čechy nachází pod vládou Metternicha v Litomyšli. Maloměsto je ideálním prostředím pro vykreslení revolučního hnutí na obyčejných lidech. Jiráskovy sympatie patří těm, kteří jsou nositeli zdravě průbojného mládí, chápe studentské poslání v širších souvislostech národního a sociálního zápasu. Tak se do novely dostává i celá atmosféra studentského života, v němž si studenti dřinu, hlad a nedostatek prostředků kompenzují veselím, milostnými zápletkami a nepoddajným svobodomilným duchem. Zachycuje litomyšlskou mládež v době, kdy byla v celé Evropě revoluce. V této povídce se ale setkáváme s dvojí revolucí. Ta první se vede mezi lety 1847-1848 za svobodu českého národa a ta druhá se děje právě na gymnáziu - litomyšlské gymnázium bylo tehdy šestileté s dvouletou nástavbou filozofie, ideální místo pro rozvoj nových myšlenek a pokrokovosti.
Autor v povídce vykresluje výrazné typy lidí, které mohl zobrazit na základě vlastních zkušeností - toto úsilí charakterizovat je právě jedním z hlavních důvodů úspěchu tohoto díla. A tak se seznamujeme se čtyřmi studenty filozofie - navzájem velmi odlišnými typy Vavřenou, Frybortem, Špínou a Zelenkou. Tito reprezentují směs studentských typů a tak poskytují dost prostoru pro vnitřní diferenciaci metodou kontrastu. Vavřena, upřímný vlastenecky zapálený, odvážný, sympatický a inteligentní mladík je protikladem Špíny, zakřiknutého, nepříliš hezkého ani sebevědomého nerudy, kterému se na paty lepí smůla. Frybort je živý, otevřený, pohodlný, bezstarostný až lehkomyslný rozervaný student a vlastenec. Jeho pravým opakem je Zelenka, uzavřený a pilný, mlčenlivý, nespolečenský mládenec. Frybort i Špína jsou zamilováni do Márinky, Špína je ale příliš nesmělý, aby jí lásku vyznal. Vavřena stojí v čele studentského odboje a chodí s vlastenkou Lenkou, pěstounkou pana Roubínka. Všichni tito studenti bydlí u slečny Elis, která o ně pečuje jako o vlastní a přeje jim vše dobré.
Na prvního máje 1847 studenti opět chystají slavnosti "majáles", ale vedení školy je tentokrát zakázalo. Studenti se vzbouří a přes zákaz slavnost uskuteční. Posléze mají být potrestáni, ale naštěstí se za ně přimluví profesor German a hlavně vlivný hrabě George, proto je trest mine. V kontrastu k těmto dvěma chápavým mužům pozorujeme učitele náboženství (katechetu), který je konzervativec a studenty nenávidí pro jejich vzpurnost.
Studenti skládají zkoušky, které zvládnou dobře, bohužel mimo Špínu, který propadne. Odmítá opakovat ročník a nešťastně zamilován odchází do kláštera. Na jaře roku 1848 probíhá v Litomyšli bouřlivé "jaro národů" - studenti vytvoří vlastní gardu v čele s Vavřenou a Frybortem. Když propukne revoluce v Praze, Frybort s Vavřenou odchází do ohniska bojů na barikádách. Tam se potkají se Špínou, který nakonec umírá na následky zranění. Po potlačení revoluce chlapci utíkají z Prahy - po návratu si Frybort vzal Márinku a převzal po otci statek na Hané, Vavřena se stal lékařem a oženil se s Lenkou.
Všechny peripetie studentů jsou vylíčeny s láskou a pochopením a Jirásek si našel prostor i pro satiru a kritiku směšných figurek měšťáků jako je vdova Rollerová nebo aktuár Roubínek a rodinou. Tohoto konzervativního, nechápavého, zpátečnického strašpytla Jirásek vtipně karikuje ve chvílích, kdy se Roubínek snaží číst Máchův Máj, nebo když je povolán do služby a oddíle. V něm je typická postava prorakouského úředníčka metternichovy éry, která je tak historicky ojedinělá, protože takovéto figury mohly vzniknout pouze během absolutismu.
Jazyk je zastaralý, archaický především syntaxemi, osahuje jak archaismy a němčinu pro podporu autentičnosti, tak historismy (aktuár, piarista). Poetické výrazy a slovní spojení. Kultivovaný, spisovný a čistý.
Díky výběru blízké historie (30 let zpět z pohledu Jiráska) a revolučního tématu mohl Jirásek vyjádřit názor a myšlenku příběhu - obdiv a souhlas s revolučním hnutím, kritika měšťanů, láska a pochopení pro studentský život.
"Skonává se historie filosofská, sepsaná pro milou památku starým a pro potěšení mladých, které aby hojné bylo, autor té kroniky rád sobě přeje a žádá."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (586)
Zobrazit starší komentáře

501 unimoda1513125828 unimoda1513125828 | E-mail | Web | 13. prosince 2017 v 1:43 | Reagovat

Unimoda je super obchod se second-hand oblečením, ale máme také boty, kabelky nebo doplňky. Funguje u nás také obrácená aukce, a to v kategorii “Mega Aukce” což vám umožní nakoupit za doopravdy směšné ceny. Hned po vložení předmětu do kategorie Mega Aukce začne blesková destrukce jeho ceny, která se může vyšplhat až na 90% slevu! Můžete kdykoliv přihodit, kolik jste ochotni zaplatit nebo můžete koupit věc hned, za stávající cenu. Můžete si ji také dát na seznam přání a dostávat pravidelná e-mailová upozornění! Nakupovat u nás se vyplatí, máme v nabídce senzační kousky!
https://unimoda.cz

502 Richardsib Richardsib | E-mail | Web | 13. prosince 2017 v 13:52 | Reagovat

Varicose veins are caused surrounding a malfunction of the venous valves in the veins of the legs. When these kousen.blackmask.amsterdam valves flunk they do not rightly closed the text of blood as it pumps to the heart and a trusty amount of blood flows dorsum behind down and begins to hoard in the veins.

503 Allamew Allamew | E-mail | Web | 14. prosince 2017 v 19:18 | Reagovat

Большая галлерея фото каминов.
Компания спроектирует облицовку - Компания "Евротруба"
http://EuroTruba.com

<a href=http://eurotruba.com/>изготовление каминных порталов на заказ</a>

504 Shila Shila | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 12:08 | Reagovat

<a href=https://vk.com/melanatm>мне посоветовали трикотажную продукцию оцените трикотаж из Чебоксар</a>

505 Williamplult Williamplult | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 15:48 | Reagovat

Heterogeneous torment fully legs tribulation from veins problems containing troxerutin and extracts of horse chestnut, gingko biloba and medusa hazel. Has a katten.geneeskrachtige.nl exquisite preventing action. Eases the select in the legs including weighty legs syndrome as accurately as unpleasant burning.

506 KdsnfObela KdsnfObela | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 1:54 | Reagovat

bad credit instant payday loan https://24hrspaydayloans.com/
checkn <a href=https://24hrspaydayloans.com/>online payday loans no credit check</a>

507 alkogolrussia alkogolrussia | E-mail | 22. prosince 2017 v 3:48 | Reagovat

Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

В наличии:
Водка (Де люкс) 600руб\5л
Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
Виски Grants 650руб\5л
Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
Джин "Бифитер" 900 руб\5л
Абсент "Ксента" 900руб\5л
Самбука "Молинари" 900руб\5л
Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб\5л
"Куантро" апельсиновый ликер 900 руб\5л
Мартини (вермут) 900руб\5л
Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб\5л

Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.
Контакты для связи:
+7 918 4880243 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)

508 MlokmAmurry MlokmAmurry | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 14:56 | Reagovat

canadian payday loans online https://1paydayloansonline.com/
cash 1 payday loans <a href="https://1paydayloansonline.com/">small loans</a>

509 delorescd18 delorescd18 | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 15:03 | Reagovat

Pron blog situate  
http://men.sexblog.pw/?justine
  youporn video xxx erotic graphic novel erotic dvd adultsex erotic tv channels

510 Dustincam Dustincam | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 5:20 | Reagovat

[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Por que deberia operar en Bitcoin?[/URL -  

[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076 - [IMG - http://i.piccy.info/i9/8e8667595183796d0c7fca1fdb50ec75/1513760439/5927/1205318/bitcoin_240.jpg[/IMG - [/URL -  

El Bitcoin se encuentra entre los activos mas interesantes del mercado. Su precio cambia constantemente y de forma continua. La gente busca comprar o minar nuevas criptomonedas. Pero ambos caminos son complicados y caros. Libertex ofrece una forma de acercarse al trading de Bitcoin muy eficiente desde el punto de vista de los costos. Usted podra operar sobre el crecimiento y surgimiento de la cotizacion del Bitcoin.  [URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Y, lo mejor, podra hacerlo con tan solo €10[/URL - .

Como entender a donde se dirige el precio?

No hay forma alguna de entender al 100% la direccion de un precio, pero si que hay ciertos consejos que pueden ser utiles. En la grafica de Bitcoin existe una grafica con el sentimiento de los traders. Usted puede ir a favor o en contra de la masa.
[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Esto le podria ayudar a tomar una decision[/URL - .

Como abrir un trade?

Luego de escoger una direccion presione COMPRA o VENTA dependiendo de su prediccion. Luego vera que se abre la configuracion avanzada para su trade. Introduzca la cantidad del trade, un multiplicador y abra la operacion. Y listo. No olvide cerrarlo luego de haber conseguido el beneficio que buscaba.

Que es un multiplicador?El multiplicador es un incremento del volumen de su trade. Imagine que abre un trade con €10 y un multiplicador de x5. Aunque su inversion es de €10, su volumen de trading sera 5 veces mayor, o sea, €50

511 johnuwater johnuwater | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 19:16 | Reagovat

Hello guys, my name is John!

I`m a professional writer   and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my works were sold throughout  Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Sir, John Underwater, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Professional Academic Writer - John Underwater -
Join   <a href=http://www.pixilive.com>Pixilive</a> Confederation

512 Dbewencruise Dbewencruise | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 17:10 | Reagovat

www paydayloan com
<a href="https://paydayloanver.org/">loans no credit check</a>
best payday loan online
<a href="https://paydayloanver.org/">best payday loans</a>

513 JthasvAgella JthasvAgella | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 19:58 | Reagovat

and payday loans online
<a href="https://installmentloannbbm.com/">online payday loans direct lenders</a>
guaranteed bad credit loans
<a href=https://installmentloannbbm.com/>instant payday loans</a>

514 rodneyhc69 rodneyhc69 | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 2:03 | Reagovat

Started up to date spider's web throw
http://muslim.clit.pornpost.in/?post-anabel
jamahiriya azmi hygiene habits hal

515 GonzaloBat GonzaloBat | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 14:07 | Reagovat

Посещение вечеринок и других корпоративных мероприятий может стать для вас отличным шансом по сближению с коллегами. Однако не стоит забывать, что веселое времяпрепровождение в условиях коллектива сопряжено с определенными правилами, а праздники на работе отличаются от праздников в кругу семьи. Подробнее читайте на сайте <a href=http://farvarter.ru>farvarter.ru</a>

516 Dbsggcruise Dbsggcruise | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 14:51 | Reagovat

business loans bad credit
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday loans online direct lenders only</a>
payday loans in
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">small loans</a>

517 Justinmutle Justinmutle | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 1:31 | Reagovat

Самые свежие программы здесь <a href=http://www.softzatak.ru/>www.softzatak.ru</a>

518 justinwf11 justinwf11 | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 17:24 | Reagovat

Hi fashionable website
http://vanessa.blog.porndairy.in/?diagram.alexa
  dating thai houston dating services baby dating russian women create social media site

519 Henryinjus Henryinjus | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 19:09 | Reagovat

Любой строитель скажет, что в частом строительстве наиболее удобна двускатная крыша. Возведение именно данного типа кровли объясняется многими позитивными моментами. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://roofor.ru>roofor.ru</a>

520 Ralphnit Ralphnit | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 14:46 | Reagovat

Как установили исследователи, зародыши, полученные от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от материала молодых мужчин, отмечает РИА «Новости». Подробнее читайте на сайте <a href=http://womaan.ru>womaan.ru</a>

521 scottjamgo scottjamgo | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 14:49 | Reagovat

Hi guys, my name is Skott!

I`m a professional writer   and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my works were sold throughout  Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
People ask me "Sir, Skott, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Academic Writer - Skott - <a href=http://www.perigeelearning.com>Perigeelearning</a> Confederation

522 Dnbccruise Dnbccruise | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 15:50 | Reagovat

personal loans people bad credit
<a href="https://paydaynnoo.org/">online payday loans no credit check</a>
applying for a payday loan
<a href="https://paydaynnoo.org/">easy loans</a>

523 cathyqd69 cathyqd69 | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 12:44 | Reagovat

Порно фото безвозмездно, эротические секс фото галереи
http://mamki-siski.yopoint.in/?page.anna
Блог с женскими секс-историями

524 RobertKig RobertKig | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 0:53 | Reagovat

Прежде чем приступать к работам, нужно приготовить смесь. Можно использовать, как приготовленную самостоятельно, так приобретенную в готовом для употребления виде смесь, подробнее читайте на сайте <a href=http://remstroitelstvo.ru>remstroitelstvo.ru</a>

525 MarineTow MarineTow | E-mail | 7. ledna 2018 v 0:21 | Reagovat

<a href=>    http://planeta-rostov.ru/post/view/id/349    </a>

526 minervayi11 minervayi11 | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 20:19 | Reagovat

Fresh gay site  
http://gay.adultgalls.com/?page-george
  is prince gay gay dp straight to gay gay pokemon straight acting gay men

527 Jasonwrozy Jasonwrozy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 2:20 | Reagovat

Основной составляющей этой пленки является полиэтилен. Благодаря этому материалу стоимость стрейч продукции невысокая и доступна для всех потребителей, читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://s-narodom.ru>s-narodom.ru</a>

528 Dbscruise Dbscruise | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 6:19 | Reagovat

1500 payday loans
<a href="https://payday-loans.us.org/">online payday loan</a>
student loan forgiveness programs
<a href="https://payday-loans.us.org/">easy loans</a>

529 JeferyMog JeferyMog | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 12:36 | Reagovat

<a href=http://eroplus.info>Откровенная подборка девушек эро фото</a>, смотрите бесплатно смотреть больший сиськи и красивые попки.

530 kaitlinad18 kaitlinad18 | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 1:48 | Reagovat

Gay porn from collective networks  
http://blackgay.net.erolove.in/?page.gerardo
  mobile gay legalize gay shirts local gay men eminem gay african gays

531 Mndunore Mndunore | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 4:28 | Reagovat

buy discount viagra online
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra soft</a>
viagra facts
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra alternative</a> ’

532 hilaryxy11 hilaryxy11 | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 0:43 | Reagovat

Updated engagement page:
http://gladys.projects.telrock.org

533 FaaHuclic FaaHuclic | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 3:01 | Reagovat

cialis toronto
<a href="http://cialisovnsm.com/">buy generic cialis</a>
cialis overdose
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis uk</a> ’

534 Leroygor Leroygor | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 19:28 | Reagovat

Несмотря на заявления Трампа, что Мексика, Китай и другие правительства виноваты в экономических проблемах Америки, ему, конечно, не привыкать выносить производство за границу, подробнее читайте на сайте <a href=http://polivia.ru>polivia.ru</a>

535 millicentmn16 millicentmn16 | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 8:56 | Reagovat

My contemporary pron blog    
http://hentai.sexblog.pw/?pictures-kenna
   urdu erotic stories erotic romantic novels erotic movies online adult cartoons

536 EvHuclic EvHuclic | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 15:32 | Reagovat

generic cialis 20 mg
<a href="http://veucialis.com/">cialis uk</a>
brand cialis name online order
<a href=http://veucialis.com/>free cialis</a> ’

537 KsuhaDiutT KsuhaDiutT | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 20:27 | Reagovat

Группа помощи студентам

<a href=https://vk.com/kursaki_com>Разработка сайта дипломная. Купить готовоую или оформить заказ на выполнение</a>

538 IneChoiCe IneChoiCe | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 14:15 | Reagovat

ok’ personal loans for people with bad credit <a href="https://paydayloans-online.us.org/">online payday loans</a> speedy cash <a href=https://paydayloans-online.us.org/>3 month payday loans</a>

539 georgetteiv3 georgetteiv3 | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 18:19 | Reagovat

Just started new occupation:
http://dawn.forum.telrock.net

540 Ondcunore Ondcunore | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 3:19 | Reagovat

discount viagra online
http://genericonlineviaqra.com/
viagra effects on women
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">generic viagra online</a> OK’

541 newmangog newmangog | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 14:31 | Reagovat

Hello guys, my name is George Newman!

I`m a professional writer   and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my books were sold throughout  Canada, USA, China and even Australia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
People ask me "Hey, Newman, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Academic Writer - Newman - <a href=http://www.studioahz.com>Studioahz</a> Team

542 DentalMl DentalMl | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 16:36 | Reagovat

Стоматология элит. Регулярное посещение врача гигиениста для профилактики позволит снизить риск заболеваний зубов и десен <a href=http://dentaljazz.ru/contact-us/>стоматология на кутузовской</a> Запись на прием к лучшим стоматологам Москвы, консультация специалиста, онлайн запись на прием..

543 VecuClusty VecuClusty | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 16:48 | Reagovat

viagra brand
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra price</a>
viagra shipped overnight
<a href="http://viasergeneric.com/">buy viagra</a>  OK’

544 clarencexo1 clarencexo1 | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 5:28 | Reagovat

Late-model devise
http://oralfixation.purplesphere.in/?gain.monica
erotic mp4 free erotic ebooks erotic writing erotic chatbot sexy shop

545 isaacau3 isaacau3 | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 0:16 | Reagovat

Porn gay vie with  
http://men.sexblog.pw/?info_peyton
  gay hotlines tom selleck gay gay text chat gay pakistan gay emo boys

546 Wamnneany Wamnneany | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 23:08 | Reagovat

<a href=https://gamefortuna.net/>однорукий бандит играть бесплатно и без регистрации казино</a>

547 MatthewSearp MatthewSearp | E-mail | Web | 1. února 2018 v 5:01 | Reagovat

cool resource <a href=https://fullzdumps.cc/>cc shop</a>

548 MhtAmurry MhtAmurry | E-mail | Web | 1. února 2018 v 22:24 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
car title & payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance american express</a>

549 Kevininarm Kevininarm | E-mail | Web | 4. února 2018 v 21:54 | Reagovat

Медицина приговорила меня к смерти. Но спас Ламинин -Laminine LPGN. Сейчас есть продукт на базе YTЕ в 3-7 раз дешевле ламинина и в раза сильнее. Скайп evg7773 https://youtu.be/dnxmoWu8tEY  

<a href=https://globus-inter.com/ru/land/people?invite=11379>Globus - Просмотр рекламы на автомате. Пассивный Заработок. За декабрь 2017 выплачено партнерам $400000</a>

<a href=http://youtu.be/INzunr0RQf4>Предлагаю Всего за $10 целый месяц, 24 часа в сутки, рассылку Вашего объявления на 30 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. Крайне Дешево ( низкую цену позволяет многозадачность уникальной программы и опыт) и Эффективно. Вот так это работает.</a>

550 BrvsAgella BrvsAgella | E-mail | Web | 5. února 2018 v 0:34 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loan</a>
guaranteed personal loans <a href=https://onlineloan.us.org/>online payday loan</a>

551 OmcUnder OmcUnder | E-mail | Web | 8. února 2018 v 23:56 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> payday loans no fax</a>
payday loan company in https://365paydayloan.org/ -  no fax payday loan

552 jenniferpr60 jenniferpr60 | E-mail | Web | 10. února 2018 v 3:22 | Reagovat

Started up to date web predict
http://date.super.purplesphere.in/?gain.mara
  how to find a sugar baby polish ladies dating free toronto classifieds username search dating sites sex date ideas

553 Kevininarm Kevininarm | E-mail | Web | 12. února 2018 v 3:11 | Reagovat

The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! AminoBoosters - AminoPure are 3-7 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr

<a href=https://www.1541.ru>Пассивный Заработок без копейки вложений в новом проекте с уникальным продуктом дешевле Ламинин Laminine LPGN в 3-7 раз!Я спец.по рекламе, но после 3-х лет поиска проекта НАСТОЯЩЕГО, мне есть что рекламировать и зарабатывать настоящие ДЕНЬГИ. Скайп evg7773</a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr> The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! AminoBoosters and AminoPure are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

<a href=http://1541.ru>AminoPure и AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Ламинин Laminine LPGN</a>

554 claudiaaj60 claudiaaj60 | E-mail | Web | 13. února 2018 v 2:30 | Reagovat

My new pron blog    
http://ebony.pornstars.sexblog.pw/?profile-regina
   www.erotic.co.za sex massage xxx sex mallu erotic

555 SusanDof SusanDof | E-mail | Web | 13. února 2018 v 4:54 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/><b>Aliexpress</b></a> - get your star sales...

556 DanielRaf DanielRaf | E-mail | Web | 14. února 2018 v 2:27 | Reagovat

Свежие кулинарные рецепты тут <a href=http://cakeblog.su/>cakeblog.su</a>

557 jonjb11 jonjb11 | E-mail | Web | 15. února 2018 v 18:55 | Reagovat

Pornographic self shots    
http://teen.porndairy.in/?blog.alondra
   erotic photography body erotic erotic drama erotic mobile

558 javiersg18 javiersg18 | E-mail | Web | 17. února 2018 v 14:20 | Reagovat

Fresh porn blog    
http://amateur.adultnet.in/?brief_raquel
  pinky xxx nude free shane diesel and naomi russell sex videos outdoor canvas drapes discounted values free sex thumbnails

559 Freddieinato Freddieinato | E-mail | 19. února 2018 v 14:32 | Reagovat

Вскрытие автомобилей без ввзлома

https://poleznaya-kopejka.ru/vskrytie-zamka.php

560 Kevininarm Kevininarm | E-mail | Web | 19. února 2018 v 22:01 | Reagovat

AminoPure, AminoBoosters, Ламинин. Что лучше? http://1541.ru Что сегодня Настоящее Норвежское Чудо?

<a href=http://www.1541.ru>AminoBoosters и AminoPure - Настоящее Норвежское Чудо, каким был ранее ламинин, пока выпускался на норвежском YTE - Это проверенное годами и практикой  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ - там, где Медицина бессильна. Дешевле Ламинина в 3-7 раз и сильнее по экстракту в 2 раза + Заработок СРАЗУ и без Обязательных покупок. Уходят болезни: Аритмия, Артрит, Астма, Атеросклероз, Рак груди, Кандидоз, Кардиомиопатия, холестерин, Депрессия, тревожность, Диабет, Фибромиалгии, Пищевая аллергия, алопеция, Изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс, Геморрой, Герпес, Гипертония, Гипогликемия, Импотенция, эректильная дисфункция, Недержание, Почки, печень, простата, Псориаз, Стресс, Щитовидка, Фибромиома матки, Варикоз, Женское. СКАЙП evg7773</a>

561 bethanyke1 bethanyke1 | E-mail | Web | 20. února 2018 v 15:32 | Reagovat

Study my new engagement
http://asianpic.twiclub.in/?page.delaney
erotic literature erotic sports youporn video xxx erotic mp3 erotic movies online

562 GrdUrgep GrdUrgep | E-mail | Web | 22. února 2018 v 14:42 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis online</a>
24 hour cialis
<a href=http://buycialisomskc.com/>cialis prescriptions</a> OK’

563 Gbdspoity Gbdspoity | E-mail | Web | 23. února 2018 v 18:23 | Reagovat

cialis canada online - http://cialisonlineoansx.com/
cialis dosage 40 mg <a href="http://cialisonlineoansx.com/">online cialis</a> ’

564 ethelbc11 ethelbc11 | E-mail | Web | 24. února 2018 v 4:56 | Reagovat

My up to date ascend:
http://robyn.go.telrock.net

565 SeregaDrusa SeregaDrusa | E-mail | 25. února 2018 v 22:48 | Reagovat

привет. ты мне нужен как реферал тут:
https://golden-tea.me/?ref=263249

Суть одна- главное зарегистрируйся,

на бонусы посади 1 дерево бесплатно и заходи через месяц-другой,

выводи деньги на Киви или Яндекс.

Вложений не требуется.

Буду ждать
;)

Я раз в месяц с 1 аккаунта имею 600 рублей, потому что деревьев на 200 рублей посадила сначала

566 LqhEmunny LqhEmunny | E-mail | Web | 26. února 2018 v 13:59 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis daily canada
<a href="http://retcialis.com/">generic cialis</a> OK’

567 LqxUrgep LqxUrgep | E-mail | Web | 27. února 2018 v 4:41 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">buy cialis</a>
cialis women side effects
<a href=http://cialisovnnc.com/>cheap cialis</a> OK’

568 DvsErype DvsErype | E-mail | Web | 28. února 2018 v 5:41 | Reagovat

viagra online prescription
<a href=http://cheaperectilepills.com/>viagra</a>
viagra trial
<a href="http://cheaperectilepills.com/">viagra</a> OK’

569 FbdEpize FbdEpize | E-mail | Web | 2. března 2018 v 7:00 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra wiki <a href=http://cheaperectilepills.com/>free erectile pills</a> ok’

570 REMONTdume REMONTdume | E-mail | Web | 5. března 2018 v 9:55 | Reagovat

Latest news USA We n we publish all of them current and important news World, estimates experts. All negative on this planet is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Business <a href=http://remmont.com>Alabama Finance</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/index.png alt=Donbass border=10 height=90 width=240</IMG>

571 hwqdfz hwqdfz | E-mail | Web | 7. března 2018 v 5:55 | Reagovat

Middle of the power of instruction mark-down programs, we can step you significant discounts away of representative strong http://overcounterviagra.net/ over the counter viagra tesco  prices. Our shop pass network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://overcounterviagra.net/ >viagra over the counter</a> and medication. Wholly their parley efforts with fat pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an average of barely 50% misled to you an eye to free.

572 jamesgc18 jamesgc18 | E-mail | Web | 7. března 2018 v 6:04 | Reagovat

My revitalized number
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post-jacey
beat chatrooms housewife lithuanian saracen

573 Kevininarm Kevininarm | E-mail | Web | 9. března 2018 v 16:24 | Reagovat

Серьезный Пассивный Заработок ( не миллионы и не 3 копейки ) на http://1541.ru без вложений и без обязательных покупок с НАСТОЯЩИМ, Норвежским Чудом лучше,чем американский Ламинин. В 3-7 раз дешевле. В 2 раза сильнее по Восстановлению. Если медицина бессильна, лучше пока в мире нет продукта.Не МЛМ. Не Медицина. Не Лечит. Не Лекарство. А Восстанавливает по информ.записи в ДНК до здорового состояния почти от любого заболевания.
Сегодня Настоящий, качественный "Ламинин", это Норвежский AminoPure и AminoBoosters от Get Your Boom. СКАЙП evg7773

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2ps>The Norwegian Miracle AminoPure and AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

574 seanpaull seanpaull | E-mail | Web | 10. března 2018 v 19:04 | Reagovat

My name is Sean. And I am a professional academic writer with many years of experience in writing.

My interest is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted clients in many ways.
My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a passionate writer who started at an early age.
I’m happy that I`ve already sold several copies of my works in different countries like Canada and China and others too numerous to mention.
I also work in a company that provides assistance to many students from different parts of the world. Students always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save energy, because I feel fulfilled when people come to me for professional help.

Professional academic Writer – Sean - http://caminoariomas20.org/ - Caminoariomas20 Confederation

575 DavidTut DavidTut | E-mail | Web | 13. března 2018 v 0:25 | Reagovat

Жизнь современной женщины соткана из тысячи мелочей. Муж, дети, дом, работа – все это уже давно мы научились нести на наших хрупких плечах с высоко поднятой головой. А так хочется иногда расслабиться и быть просто женщиной, нежной и беззащитной. Но жизнь диктует свои правила. И в первую очередь современная женщина должна быть Хозяйкой. Настоящей Хозяйкой во всем. Подробнее читайте на сайте <a href=http://xozyaika.com>xozyaika.com</a>

576 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 13. března 2018 v 0:41 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

577 Thomaswetem Thomaswetem | E-mail | Web | 13. března 2018 v 15:02 | Reagovat

<a href=https://ebin.cc/>joker dumps</a> - credit card dumps, cvv dumps for sale

578 KmsFoofe KmsFoofe | E-mail | Web | 13. března 2018 v 17:48 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra generic online</a>
pfizer viagra for sale
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra generic</a>  OK’

579 detectiver detectiver | E-mail | 14. března 2018 v 5:45 | Reagovat

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram     - @RFDetective
почта        - RFDetektiv@gmail.com

580 GntUrgep GntUrgep | E-mail | Web | 18. března 2018 v 0:40 | Reagovat

<a href="http://prinivilbuyusa.com/">buy cialis online</a>
cheap prinivil
<a href=http://prinivilbuyusa.com/>cialis online</a> OK’

581 xygsyo xygsyo | E-mail | Web | Úterý v 19:30 | Reagovat

In the course the power of instruction mark-down programs, we can step you significant discounts out of representative superior http://noscriptcanadapharmacy.com/ walmart pharmacy price check  prices. Our purchase detract from network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://noscriptcanadapharmacy.com/ >online pharmacy</a> and medication. Throughout their parley efforts with muscular pharmaceutical companies our providers make brought discounts of an normally of practically 50% nutty to you for free.

582 Judsonwof Judsonwof | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:08 | Reagovat

путный вебресурс https://maglid.ru/nashivki-leibly-shevrony.html

583 RobertAmary RobertAmary | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:25 | Reagovat

<a href=http://www.suvas-tbi.com/slider/lib.asp?a=183-Kamagra-Apotheke-Wien,Kamagra-Wirkung,Viagra-Bestellen-Ohne-Kreditkarte/>Kamagra Apotheke Wien</a>
Lessen your electricity use to improve the lifespan of your respective phone battery pack. Eradicate software you don't use. Switch off wifi signals you aren't making use of. Decrease monitor lumination, unless it really is required. Bear in mind to locking mechanism it prior to put it apart. You need to charge your electric battery far less.
  <a href=http://www.metalsandergisi.com/arsiv/test.asp?src=74-Cialis-Generique-Fiable-Cialis-Original-Levitra-En-Algerie>Cialis Generique Fiable</a>
Ensure that you make sure you link up your manufacturer with the video clip in a manner that men and women will recall. Employing a attractive track or term is a great way to assist individuals associate both the. The better they can remember your manufacturer the much more likely they will be to buy it.
  <a href=http://www.welltur.com.tr/css/down.asp?spring=33>Cialis Apoteket Pris</a>
An incredible parenting suggestion is to acquire your child to work alongside you a day. By using your son or daughter to do business with you, they'll have an admiration of the you do daily, and they'll also get acquainted with that you simply very little much better. This is usually a good way to relationship along with your kid.
  <a href=http://www.ceipejuanfalco.info/logs/get.php?id=143-hygetropin-hgh-dosage-real-jintropin-for-sale-hygetropin-green-tops/>hygetropin hgh dosage</a>

584 Kevininarm Kevininarm | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:05 | Reagovat

ламинин цена купить, препарат ламинин, Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. инструкции по применению, лекарства, особые указания, побочные эффекты, передозировка, применение, показания. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php

585 ClaraVeime ClaraVeime | E-mail | Web | Pátek v 1:33 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21171566>купить в минске леса</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20564952>леса строительные купить минск бу</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

586 ClaraVeime ClaraVeime | E-mail | Web | Pátek v 16:31 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167690>купить леса строительные минск бу</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20564883&p=97531179#p97531179>купить строительные леса в минске стоимость</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama